ICS 01.040.13; 13.180

ČSN

EN ISO 10075-1

 

83 3572

Květen 2018

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomické zásady týkající se duševní práce –
Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10075 (83 3572) z července 1995.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.