ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.40                                                                                                                                  Červen 2017

Stacionární zdroje emisí – Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách

ČSN
ISO 18466

83 4716

 

Stationary source emissions – Determination of the biogenic fraction in CO2 in stack gas using the balance method

Émission des sources fixes – Détermination de la fraction biogénique de CO2 dans les gaz de cheminées en utilisant
la méthode des bilans

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 18466:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 18466:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma uvádí postup bilančního výpočtu podílu biogenního CO2 ve spalinách. Uváděná bilanční metoda vychází z matematického modelu založeného na provozních údajích zařízení pro energetické využití odpadů. Tyto údaje zahrnují údaje o složení spalin, údaje o hmotnostních tocích různých druhů paliv včetně spalovaného odpadu a o hmot-
nostním toku pevných produktů spalovacího procesu, průtoku spalin, tepelném a elektrickém výkonu a tepelné účinnosti zařízení, teplotě napájecí vody a prvkovém složení biogenní a fosilní složky použitého paliva.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12039 nezavedena

EN 14181 zavedena v ČSN EN 14181 (83 4780) Stacionární zdroje emisí – Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

EN 15259 zavedena v ČSN EN 15259 (83 4785) Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

EN 15267-3 zavedena v ČSN EN 15267-3 (83 4790) Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11771 (83 5040) Kvalita ovzduší – Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů – Obecný přístup

ČSN EN ISO 13833 (83 4741) Stacionární zdroje emisí – Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda

ČSN EN ISO 14912 (38 5620) Analýza plynů – Přepočet dat o složení plynné směsi

ČSN EN ISO 16911-1 (83 4773) Stacionární zdroje emisí – Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí – Část 1: Manuální referenční metoda

ČSN EN ISO 16911-2 (83 4773) Stacionární zdroje emisí – Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí – Část 2: Automatizované měřicí systémy

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 117 Kvalita ovzduší

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.