ICS 13.030.01; 13.080.10

ČSN

EN 16170

 

83 8130

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16170 (83 8130) z června 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.