ICS 75.160.40

ČSN

EN ISO 18847

 

83 8218

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tuhá biopaliva – Stanovení hustoty částic pelet a briket

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15150 (83 8218) z května 2012.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.