ICS 13.080.10

ČSN P

CEN ISO/TS 16558 -2

 

83 6704

Leden 2017

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik –
Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých
minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie
s plamenoionizační detekcí (GC/FID)

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.