ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                              Červenec 2016

Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti
pelet a briket –
Část 1: Pelety

ČSN
EN ISO 17831-1

83 8221

idt ISO 17831-1:2015

Solid biofuels – Determination of mechanical durability of pellets and briquettes –
Part 1: Pellets

Biocombustibles solides – Détermination de la résistance mécanique des granulés et des briquettes –
Partie 1: Granulés

Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung der mechanischen Festigkeit von Pellets und Briketts –
Teil 1: Pellets

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 17831-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 17831-1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15210-1 (83 8221) z května 2010.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma EN 15210-1 byla převedena na ISO 17831-1. Byl přepracován popis zkušebního zařízení a postupu.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14780 nezavedena

ISO 16559 zavedena v ČSN EN ISO 16559 (83 8200) Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

ISO 18134-1 zavedena v ČSN EN ISO 18134-1 (83 8220) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 1: Celková voda – Referenční metoda

ISO 18134-2 zavedena v ČSN EN ISO 18134-2 (83 8220) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 2: Celková voda – Zjednodušená metoda

ISO 18135 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3310-2 (25 9611) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

ČSN EN ISO 17225-1 (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TÜV NORD Czech, s. r. o., IČ 45242330, RNDr. Alice Kotlánová, Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c.

Technická normalizační komise: TNK 138 Tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva a biomasa pro energetické využití

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

EVROPSKÁ NORMA                                                                                EN ISO 17831-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                             Prosinec 2015

ICS 72.160.10; 27.190                                                                   Nahrazuje EN 15210-1:2009

Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket –
Část 1: Pelety
(ISO 17831-1:2015)

Solid biofuels – Determination of mechanical durability of pellets and briquettes –
Part 1: Pellets
(ISO 17831-1:2015)

Biocombustibles solides – Détermination
de la résistance mécanique des granulés
et des briquettes –
Partie 1: Granulés

(ISO 17831-1:2015)

Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung
der mechanischen Festigkeit von Pellets und Briketts –
Teil 1: Pellets

(ISO 17831-1:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-10-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 17831-1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 17831-1:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 238 Tuhá biopaliva ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 335 Tuhá biopaliva, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15210-1:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 17831-1:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 17831-1:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva............................................................................................................................................................ 6

Úvod..................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy......................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................. 8

3......... Termíny a definice.................................................................................................................................... 8

4......... Podstata metody....................................................................................................................................... 8

5......... Přístroje a pomůcky.................................................................................................................................. 8

5.1...... Přístroj na zkoušení pelet.......................................................................................................................... 8

5.2...... Síto............................................................................................................................................................ 9

5.3...... Váhy........................................................................................................................................................ 10

6......... Příprava vzorku....................................................................................................................................... 10

7......... Postup..................................................................................................................................................... 10

7.1...... Postup stanovení mechanické odolnosti otáčením................................................................................ 10

7.2...... Sítování................................................................................................................................................... 10

8......... Výpočet mechanické odolnosti............................................................................................................... 10

9......... Výkonové charakteristiky....................................................................................................................... 11

9.1...... Obecně................................................................................................................................................... 11

9.2...... Opakovatelnost....................................................................................................................................... 11

9.3...... Reprodukovatelnost................................................................................................................................ 11

10....... Protokol o zkoušce................................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní) Příklad přístroje na zkoušení pelet se dvěma bubny.................................................. 12

Bibliografie.......................................................................................................................................................... 13

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 238 Tuhá biopaliva.

ISO 17831 sestává z následujících částí pod společným názvem Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket:

     Část 1: Pelety

     Část 2: Brikety

Úvod

Slisované tuhé biopalivo je obvykle klasifikováno buď jako pelety, nebo brikety, přičemž pelety mají obvykle průměr pod 25 mm, zatímco brikety mají průměr větší (viz ISO 17225-1). Z důvodu množství různých rozměrů částic bylo nutné definovat zkušební přístroje pro stanovení mechanické odolnosti pelet a briket.

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 17831 určuje metodu pro stanovení mechanické odolnosti pelet. Mechanickou odolností se měří odolnost slisovaných paliv vůči nárazům a/nebo odrolu v důsledku manipulace a přepravy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.