ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 614.715:001.4

Schválena: 28.9.1987

Ochrana ovzduší
MĚŘENÍ EMISÍ ZE ZDROJŮ
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Základní pojmy, názvosloví a rozdělení

ČSN 83 4501


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Air quality. Measurement of emissions from the sources of air pollution. Basic terms and definitions

 

Tato  norma  určuje  a  vysvětluje  české  a  slovenské  pojmy,  názvy  a  veličiny,  vyskytující  se v oboru měření, stanovení, vyhodnocování a interpretace údajů o emisích různých druhů znečišťujících látek, vystupujících ze zdrojů znečišťování ovzduší do volné atmosféry. Víceslovné termíny je  možno v souvislém textu přiměřeně zjednodušit, pokud to nesníží jeho srozumitelnost.

 

Termíny v normě jsou řazeny podle věcné souvislosti do skupin:

A. VŠEOBECNÉ POJMY

B. ZÁKLADNÍ EMISNÍ VELIČINY A PARAMETRY

C. METODY MĚŘENÍ EMISÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA

D. VYHODNOCOVÁNÍ A INTERPRETACE EMISNÍCH DAT

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

A. VŠEOBECNÉ POJMY

 

1 emise                                        znečišťující látky tuhého, kapalného nebo

emisia                                         plynného skupenství, obsažené v

                                               plynu, vystupujícím ze zdroje znečišťování

                                               ovzduší do atmosféry. V případě,

                                               kdy znečišťující látky z technologického

                                               procesu nejsou odváděny přímo do

                                               volné atmosféry, ale unikají do uzavřeného

                                               (vnitřního) pracovního prostředí,

                                               považují se za emisi znečišťující látky

                                               obsažené v odsávaném vzduchu z pracovního

                                               prostředí, vystupující z ventilačního

                                               otvoru (výduchu) do venkovního

                                               ovzduší. Kvantitativní charakteristikou

                                               emise jsou emisní parametry.Účinnost od:
1.10.1988

31789-- Vynechaný text --