ESK TECHNICK NORMA

ICS 13.220.10; 13.340.20; 53.020.10

Prosinec 1997

Zchrann prostedky -
Zchrann zdvihac zazen

SN
EN1496

83 2670

 

 

 

Rescue equipment - Rescue lifting devices

Equipement de sauvetage - Dispositifs de sauvetage par lvation

Rettungsaus rstung - Rettungshubgerte

 

Tato nrodn norma je identick s EN 1496:1996.

This national standard is identical with EN 1496:1996.

 

Nahrazen pedchozch norem

Tato norma nahrazuje SN EN 1496 (83 2670) z bezna 1997.

 

esk normalizan institut, 1997
26337


Strana 2

Nrodn pedmluva

 

Zmny proti pedchoz norm

Proti pedchoz norm dochz ke zmn zpsobu pevzet EN 1496:1996 do soustavy norem SN.

Zatmco SN EN 1496 z bezna 1997 pevzala EN 1496:1996 schvlenm k pmmu pouvn jako SN, tato norma ji pejm pekladem.

 

Citovan normy

EN 341 zavedena v SN EN 341 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Slaovac zazen (83 2627)

EN 353-1:1992 zavedena v SN EN 353-1 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Pohybliv zachycovae pdu na pevnm zajiovacm veden (83 2625)

EN 353-2:1992 zavedena v SN EN 353-2 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Pohybliv zachycovae pdu na poddajnm zajiovacm veden (83 2625)

EN 355:1992 zavedena v SN EN 355 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Tlumie pdu (83 2622)

EN 360:1992 zavedena v SN EN 360 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Zatahovac zachycovae pdu (83 2624)

EN 362 zavedena v SN EN 362 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Spojky (83 2623)

EN 363 zavedena v SN EN 363 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Systmy zachycen pdu (83 2650)

EN 364:1992 zavedena v SN EN 364 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Zkuebn metody (83 2660)

EN 365 zavedena v SN EN 365 Osobn ochrann prostedky proti pdm z vky- Veobecn poadavky na nvody k pouvn a znaen (83 2601)

prEN 892-1 dosud nezavedena

EN 919:1995 dosud nezavedena

EN 1497:1996 zavedena v SN EN 1497 Zchrann prostedky- Zchrann postroje (83 2671) prEN 1891:1995 dosud nezavedena

ISO 1140 dosud nezavedena

ISO 1141 dosud nezavedena

ISO 2232 dosud nezavedena

 

Vypracovn normy

Zpracovatel: Vdeckovzkumn uheln stav, a. s., Divize 30 - Zkuebny, IO 45193380, Ing. Milo Vavn

Technick normalizan komise: TNK 3 Osobn ochrann prostedky

Pracovnk eskho normalizanho institutu: Ing. Oldich ermk


Strana 3

EVROPSK NORMA

EN 1496

EUROPEAN STANDARD

Duben 1996

NORME EUROPENNE

EUROPISCHE NORM


 

ICS 13.220.10; 13.340.20; 53.020.10

Deskriptory: rescue equipment, personal protective equipment, lifting equipment, winches, specifications, human factors engineering, materials, ropes, webbing, equipment specifications, tests, performance tests, corrosion tests, instructions, marking

 

Zchrann prostedky - Zchrann zdvihac zazen

 

Rescue equipment - Rescue lifting devices

Equipement de sauvetage - Dispositifs de sauvetage par lvation

Rettungsaus rstung - Rettungshubgerte

 

Tato evropsk norma byla schvlena CEN 1996-03-07. lenov CEN jsou povinni plnit Vnitn pedpisy CEN/CENELEC, v nich jsou stanoveny podmnky, za kterch se tto evropsk norm bez jakchkoli modifikac udluje status nrodn normy.

Aktualizovan seznamy a bibliografick citace tkajc se tchto nrodnch norem lze vydat v stednm sekretaritu nebo u kterhokoliv lena CEN.

Tato evropsk norma existuje ve tech oficilnch verzch (anglick, francouzsk, nmeck). Verze v kadm jinm jazyce peloena lenem CEN do jeho vlastnho jazyka, za kterou odpovd a kterou notifikuje stednmu sekretaritu, m stejn status jako oficiln verze.

leny CEN jsou nrodn normalizan orgny Belgie, Dnska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itlie, Lucemburska, Nmecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, ecka, Spojenho krlovstv, panlska, vdska a vcarska.

 

CEN

Evropsk komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comit Europen de Normalisation

Europisches Komitee fr Normung

stedn sekretarit: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Pedmluva

5

1

Pedmt normy

5

2

Normativn odkazy

5

3

Definice

6

4

Technick poadavky

6

5

Zkuebn metody

7

6

Nvody k pouvn a znaen

9

Ploha ZA (informativn) Ustanoven tto evropsk normy vyjadujc podstatn poadavky nebo jin ustanoven smrnic EU

11


Strana 5

Pedmluva

Tato evropsk norma byla vypracovna technickou komis CEN/TC 160 Ochrana proti pdm z vky vetn pracovnch ps", jejm sekretaritem byl poven DIN.

Tto evropsk norm se nejpozdji do jna 1996 udluje status nrodn normy, a to bu vydnm identickho textu nebo schvlenm k pmmu pouvn, a nrodn normy, kter jsou s n v rozporu se zru nejpozdji do jna 1996.

Tato evropsk norma byla vypracovna na zklad mandtu udlenho CENEvropskou komis a Evropskm sdruenm volnho obchodu a podporuje splnn podstatnch poadavk smrnice (smrnic) EU.

Vztah ke smrnicm EU je uveden v informativn ploze ZA, kter tvo nedlnou soust tto normy.

Norma byla schvlena a v souladu s Vnitnmi pedpisy CEN/CENELEC jsou povinny pevzt tuto evropskou normu nsledujc zem: Belgie, Dnsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itlie, Lucembursko, Nmecko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, ecko, Spojen krlovstv, panlsko, vdsko a vcarsko.

 

1 Pedmt normy

Tato norma specifikuje poadavky, zkuebn metody, nvody k pouvn a znaen pro zchrann zdvihac zazen (dle uvdn jako zazen"). Zchrann zdvihac zazen nen soust osobnho ochrannho pho prostedku proti pdm z vky. Slaovac zazen viz EN 341.

 -- Vynechan text --