ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10; 13.340.10

Listopad 1997

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky
a zkušební metody pro reflexní
oděvy pro speciální hašení ohně

ČSN
EN 1486

83 2801

 

 

 

Protective clothing for firefighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting

Vetements de protection pour sapeurs pompiers - Méthodes d° essai et exigences relatives aux vetements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l°incendie

Schutzkleidung für die Feuerwehr - Prüfverfahren und Anforderungen für reflektierende Kleidung für die spezielle Brandbekämpfung

 

Tato norma je identická s EN 1486:1996.

This standard is identical with EN 1486:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1486 (83 2801) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26336


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1486:l996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1486 z března 1997 převzala EN 1486:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 340 zavedena v ČSN EN 340 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky (83 2701)

EN 344 zavedena v ČSN EN 344 Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv pro profesionální použití (83 2500 )

EN 366:1993 zavedena v ČSN EN 366 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu (83 2744)

EN 367 zavedena v ČSN EN 367 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene (83 2748)

EN 443 dosud nezavedena

EN 469:1995 zavedena v ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro hasiče (83 2800)

EN 531:1995 zavedena v ČSN EN 531 Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče) (83 2749)

EN 532 zavedena v ČSN EN 532 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a plameni - Zkušební metoda pro omezené šíření plamene (83 2750)

EN 659 zavedena v ČSN EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče (83 2366)

EN 702 zavedena v ČSN EN 702 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda pro stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály při dotyku (83 2752)

ISO 1421 zavedena v ČSN ISO 1421 Tkaniny povrstvenné pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti (80 0861)

ISO 4674:1977 dosud nezavedena

EN 25077 zavedena v ČSN EN 25077 Textilie - Zjišťování změn rozměrů při praní a sušení (ISO 5077) (80 0822)

ISO 5081 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

0

Úvod

6

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Termíny a definice

7

3.1

Speciální hašení ohně

7

3.2

Hašení při přiblížení

7

3.3

Hašení v blízkosti

7

3.4

Vstup při hašení

7

3.5

Reflexní ochranný oděv pro speciální hašení

7

3.6

Oděvní součást

7

3.7

Sestava oděvní součásti

8

3.8

Uzavírací systém

8

3.9

Šev

8

3.10

Tvrdé součásti

8

4

Provedení oděvu

9

4.1

Provedení

9

4.2

Velikosti

9

4.3

Ochrana rukou

9

4.4

Ochrana hlavy

9

4.5

Ochrana nohou

9

4.6

Ochrana dýchacích orgánů

9

4.7

Uzavírací systém

9

4.8

Tvrdé součásti

9

4.9

Švy

9

4.10

Kapsy

9

5

Odběr vzorků a jejich příprava

9

5.1

Odběr vzorků

9

5.2

Příprava

9

6

Základní bezpečnostní požadavky

10

6.1

Omezené šíření plamene

10

6.2

Teplo sdílené sáláním

10

6.3

Konvekční teplo (teplo sdílené prouděním)

10

6.4

Teplo sdílené dotykem

10

6.5

Tepelná odolnost

10

7

Ostatní požadavky

11

7.1

Změny rozměrů

11

7.2

Pevnost v tahu

11

7.3

Pevnost v roztržení

11

8

Značení

11

9

Návod k používání

11

Příloha A (informativní)

13

Příloha ZA (informativní)

14


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 1486

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.220.10; 13.340.10

 

Deskriptory: work clothing, protective clothing, fire fighting, design, sampling, safety, hazards, specifications, heat resistant materials, tests, marking, graphic symbols

 

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně

 

Protective clothing for firefighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting

Vetements de protection pour sapeurs pompiers - Méthodes d'essai et exigences relatives aux vetements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie

Schutzkleidung für die Feuerwehr - Prüfverfahren und Anforderungen für reflektierende Kleidung für die spezielle Brandbekämpfung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-20. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

 

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo jejím schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do ledna 1997.

 

Příloha AZ je informativní a obsahuje vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EU pro osobní ochranné prostředky.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující státy: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

0 Úvod

 

Tato norma vymezuje tři typy reflexních ochranných oděvů, které zajišťují vyšší úrovně ochrany proti sálavému teplu než nereflexní oděvy uvedené v EN 469. Tyto reflexní oděvy se používají při určitých technikách speciálního hašení ohně.

 

Ochranné oděvy odpovídající EN 469 se rovněž mohou používat při různých speciálních technikách hašení ohně. Použitý typ ochranného oděvu musí být vhodný pro taktiku hašení ohně.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zkušební metody a minimální požadavky pro reflexní oděvy použité při speciálním hašení ohně.

 

Oděv zajišťuje ochranu proti plameni a intenzívnímu sálavému teplu a nosí se pouze po krátkou dobu k tomu, aby umožnil hasiči provést specifické vysoce rizikové hašení a záchranné práce při požárech vyžadující použití dýchacích přístrojů a ochranu hlavy, paží a nohou.

 

Tato norma se týká pouze ochranných oděvů, jejichž vnější materiál má schopnost intenzívně odrážet sálavé teplo. Tento typ reflexních oděvů se také může používat při aplikacích v průmyslu tam, kde jsou vysoké úrovně sálavého tepla.

 

Na reflexní oděv podle této normy se nevztahuje EN 469. Nereflexní ochranné oděvy podle EN 469 mohou být použity při speciálním hašení ohně při použití vhodných prostředků ochrany hlavy, rukou, nohou a dýchacích orgánů.

 -- Vynechaný text --