ČESKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.180; 13.110

Únor 1997

Bezpečnost strojních zařízení -
Ergonomické zásady pro projektování -
Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

ČSN
EN 61 4-1

83 3501

 

 

 

Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles

Sécurité des machines - Principes ergonomiques de conception - Partie 1: Terminologie et principes généraux

Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze

 

Tato norma je identická s EN 614-1:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, 1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 614-1:1995 and is published with permission of CEN, rue de Stassart 36, 1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1:1991   zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

EN 292-2:1991   zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

prEN 547-1:1991   dosud nezavedena

prEN 547-2:1991   dosud nezavedena

EN 563:1994   zavedena v ČSN EN 563 Bezpečnost strojních zařízení - Teploty povrchů přístupných dotyku - Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů (83 3278)

prEN 894-1:1992   dosud nezavedena

prEN 894-2:1992   dosud nezavedena

prEN 894-3:1992   dosud nezavedena

prEN 1005-1:1993   dosud nezavedena

prEN 1005-2:1993   dosud nezavedena

prEN 1005-3:1993   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ERGOTEST, Olomouc, IČO 11131292, Ing. Zdeněk Chlubna

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21223


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 614-1

EUROPEAN STANDARD

Únor 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.040.13; 13.080; 13.110

 

Deskriptory: safety of machines, design, human factors engineering, generalities, definitions

 

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady pro projektování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

 

Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles

Sécurité des machines - Principes ergonomiques de conception - Partie 1: Terminologie et principes généraux

Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-02-10. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv změn uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

0

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

6

3

Definice

6

4

Všeobecné zásady

7

4.1

Projektování se zřetelem na antropometrii a biomechaniku

8

4.1.1

Tělesné rozměry

8

4.1.2

Pracovní poloha

8

4.1.3

Pohyby těla

9

4.1.4

Svalové síly

9

4.2

Projektování se zřetelem na mentální schopnosti

10

4.3

Projektování sdělovačů, signalizačních prvků a ovládačů

10

4.3.1

Sdělovače a signalizační prvky

10

4.3.2

Ovládače

10

4.4

Interakce s fyzikálním pracovním prostředím

11

4.4.1

Hluk a vibrace

11

4.4.2

Tepelné emise

11

4.4.3

Osvětlení

11

4.4.4

Nebezpečné látky a záření

12

4.5

Interakce v pracovním procesu

12

5

Včleňování ergonomických zásad do procesu projektování

12

5.1

Vymezení ergonomických úkolů

13

5.2

Stanovení specifikací projektování v souladu s ergonomickými zásadami

13

5.2.1

Stanovení a ujasňování specifikací

13

5.2.2

Vytvoření předběžného projektu

13

5.2.3

Vytvoření podrobného projektu

13

5.2.4

Konečné provedení

14

Příloha A (informativní): Pokyny pro používání třízónového systému hodnocení

16

Příloha B (informativní): Bibliografie

19


Strana 5

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnic EU.

Této evropské normě bude nejpozději do srpna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do srpna 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést tyto evropské státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

 

Ergonomicky projektované pracovní systémy zvyšují bezpečnost, efektivitu a výkonnost, zlepšují pracovní a životní podmínky člověka a kompenzují nepříznivé vlivy na zdraví a výkonnost člověka. Dobrý ergonomický projekt má proto příznivý vliv na pracovní systém a na spolehlivost člověka v něm.

V této evropské normě pojem „ergonomie" označuje víceoborovou vědeckou oblast a její použití. Při využívání ergonomických zásad v projektování je důležité mít na zřeteli schopnosti, dovednosti, omezení a potřeby člověka při zkoumání vzájemného působení mezi lidmi, technikou a pracovním prostředím.

Pracovní systém je založen na koncepci, která v jeden celek spojuje obsluhu, pracovní prostředky (včetně strojů), pracovní prostor, pracovní prostředí, pracovní proces, pracovní úkol, management a organizaci i vzájemné vztahy mezi nimi. Složitost pracovního systému se liší v rozpětí od dílny s jediným pracovníkem používajícím ruční pracovní prostředky až k továrnímu provozu s jeho obsluhou.

Pracovní prostředky jsou jen jedním prvkem v pracovním systému a neměly by se posuzovat odděleně. Dobré projektování pracovních   prostředků  začíná   u   obsluhy   a   bere   v  úvahu,  jaké  je  její vzájemné působení s pracovním prostředkem a jak pracovní prostředek odpovídá pracovnímu systému jako celku. To je zvlášť důležité, čím větší je vzájemná závislost mezi pracovními prostředky a ostatními prvky systému.

Dodržování harmonizovaných norem, které připravil CEN/CENELEC, umožňuje výrobci vyhovět požadavkům evropského práva a dohod. V EN 292 Část 1 a Část 2 jsou základní pojmy a všeobecné zásady pro projektování jako pokyny pro projektanty a výrobce k utváření bezpečných strojních zařízení pro profesionální používání i pro soukromé účely.

Tato evropská norma je jedna z řady evropských norem, které se  zabývají  jednotlivými  otázkami,  které byly  v EN 292 Část 1 a Část 2 uvedeny jako důležité pro bezpečnost strojních zařízení.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví ergonomické zásady, které se musí dodržovat během procesu projektování pracovních prostředků, zejména strojních zařízení. I když jsou zásady této evropské normy zaměřeny na pracovní prostředky pro profesionální používání, platí však i pro pracovní prostředky používané pro soukromé účely.

Tato evropská norma platí pro vzájemné působení mezi obsluhou a pracovními prostředky při instalaci, provozu, seřizování, údržbě, čištění, opravách a přepravě pracovních prostředků a uvádí zásady, které je třeba dodržovat v zájmu plné ochrany zdraví a bezpečnosti obsluhy.

Ergonomické zásady uvedené v této evropské normě platí bez omezení pro všechny oblasti a rozpětí individuálních schopností. Informace o rozměrech bude třeba interpretovat tak, aby byly vhodné pro předpokládanou skupinu obsluhy.


Strana 6

 -- Vynechaný text --