ČESKÁ NORMA

ICS 13.180

Duben 1997

Ergonomie tepelného prostředí -
Zásady a používání příslušných
mezinárodních norem

ČSN
ISO 11399

83 3550

 

 

 

Ergonomics of the thermal environment - Principles and application of relevant International Standards

Ergonomie des ambiances thermiques - Principes et application des Normes internationales pertinentes

Ergonomie der thermischen Umgebung - Prinzipien und Benutzung der relevanten internationalen Normen

 

Tato norma je identická s ISO 11399:1995.

This standard is identical with ISO 11399:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7243:1989 zavedena v ČSN ISO 7243 Horká prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru) (83 3561)

ISO 7726:1985 zavedena v ČSN ISO 7726 Tepelné prostředí - Přístroje a metody měření fyzikálních veličin (83 3551)

ISO 7730:1994 zavedena v ČSN ISO 7730 Mírné tepelné prostředí Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody (83 3563)

ISO 7933:1989 zavedena v ČSN ISO 7933 Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení (83 3562)

ISO 8996:1990 zavedena v ČSN EN 28996 Ergonomie - Stanovení tepelné produkce organismu (83 3560)

ISO 9886:1992 zavedena v ČSN ISO 9886 Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření (83 3559)

ISO 9920:1995 dosud nezavedena

ISO 10551:1995 zavedena v ČSN ISO 10551 Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivně určených stupnic (83 3558)

ISO/TR 11079:1993 dosud nezavedena

 

Související předpisy

Hygienický předpis 66/1990 - Přetisk Směrnic č. 46/1978 Sb. Předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ERGOTEST, Olomouc, IČO 11131292, Ing. Zdeněk Chlubna

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21222


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 11399

Ergonomie tepelného prostředí -

První vydání

Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

1995-12-15


 

ICS 13.180

Deskriptory: ergonomics, workplaces, environments, thermal environments, temperature, human body, thermal comfort, international standards, implementation.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Ergonomie tepelného prostředí - Zásady

5

4

Používání příslušných mezinárodních norem zabývajících se tepelným prostředím

5

5

Popis mezinárodních norem zabývajících se horkým prostředím

8

6

Popis mezinárodních norem zabývajících se tepelně mírným prostředím

10

7

Popis mezinárodní normy zabývající se chladným prostředím

11

8

Popis mezinárodních norem zabývajících se dotykem kůže s pevnými povrchy

12

9

Popis doplňujících a návazných mezinárodních norem

12

10

Popis připravovaných mezinárodních norem1

8

Přílohy

A Ergonomie tepelného prostředí - Stanovené zásady

19

B Ergonomie tepelného prostředí - Připravované mezinárodní normy

23

C Bibliografie

25

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro- technice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 11399 byla připravena technickou komisí ISO/TC 159, Ergonomie, subkomise SC 5, Ergonomie fyzikálního prostředí.

Přílohy A, B a C této mezinárodní normy jsou pouze pro informaci.


Strana 4

Úvod

 

Tato mezinárodní norma je jednou ze řady norem, které určují metody měření a zhodnocení horkého, mírného nebo chladného tepelného prostředí. Norma je obecným základem zásad zabývající se reakcemi osob ve vztahu k tepelnému prostředí, zejména je určena k používání při zpracování každé mezinárodní normy. Norma také ukazuje vztah mezi normami a způsob jak mohou být používány v návaznosti na zhodnocení celého rozsahu tepelného prostředí.

 

1 Předmět normy

 

Cílem této mezinárodní normy je poskytnout informace, které umožní správné, účinné a praktické používání mezinárodních norem, které se zabývají ergonomií tepelného prostředí.

To zahrnuje:

a) popis každé příslušné mezinárodní normy a navazující postup, jak mohou být tyto mezinárodní normy používány v ergonomickém hodnocení tepelného prostředí,

b) popis základních zásad používaných v každé příslušné mezinárodní normě,

c) popis základních zásad týkajících se ergonomie tepelného prostředí.

Tato mezinárodní norma je určena pro použití mezinárodních norem, jejichž seznam je uveden v kapitole 2. Tyto normy se vztahují k tepelnému prostředí a zahrnují celý rozsah zkoumaného prostředí.

Informace uvedené v této mezinárodní normě nejsou vhodné pro stanovení tepelného prostředí. Pro tyto účely se má použít příslušná mezinárodní norma (viz kapitola 2).

 -- Vynechaný text --