ČESKÁ NORMA

MDT 614.895.1(083.13):62-783.4:614.8:62-777

Září 1995

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI
PÁDŮM Z VÝŠKY
Všeobecné požadavky na návody
k používání a značení

ČSN
EN 365

83 2601

 

 

 

Personal protective equipment against falls from a height. General requirements for instructions for use and for marking

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitung und Kennzeichnung

 

Tato národní norma je identická s EN 365:1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 365:1992 and is published with the permission of CEN Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950 - Ing. Jaroslav Filip

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

ã Český normalizační institut, 1995
18015


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 365

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1992

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

MTD 614.895.1(083.13):62-783.4:614.8:62-777

 

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, protection against fall, instructions, marking, labelling

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY. Všeobecné požadavky na návody k používání a značení

 

Personal protective equipment against falls from a height. General requirements for instructions for use and for marking

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitung und Kennzeichnung

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 30. 11. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádu a včetně pracovních pásů", jejíž sekretariátem byl pověřen DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě pověření uděleného CEN Komisí evropského společenství a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do června 1993. Do června 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

V souladu s požadavky vnitřních předppisů CEN/CENELEC, jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví všeobecné podmínky pro návody k používání a označování prostředků pro ochranu před pády z výšek.

 -- Vynechaný text --