ČESKÁ NORMA

MDT 614.895.5:614.896:685.73:62-777

Září 1995

OCHRANNÉ ODĚVY
Všeobecné požadavky

ČSN
EN 340

83 2701

 

 

 

Protective clothing - General requirements

Vêtements de protection - Exigences générales

Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

 

Tato národní norma je identická s EN 340:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 340:1993 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 105   dosud nezavedena

ISO 3175:1979   dosud nezavedena

ISO 3635:1981   zavedena v ČSN ISO 3635 Označování velikostí oděvů. Definice a způsob měření lidského těla (80 7035)

ISO 3758:1991   dosud nezavedena

ISO 5077:1984  dosud nezavedena

ISO 6330:1984   dosud nezavedena

ISO/DIS 11092   dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 80 7702 z 10.4.1987 a ČSN 83 2701 z 30.8.1984.

 

Změny proti předchozí normě

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18014


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Mgr. Milena Vlčková

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 340

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.895.5:614.896:685.73:62-777

 

Deskriptory: personal protective equipment, work clothing, protective clothing, classifications, specifications, human factors, engineering, aging, materials, dimensions, marking, labels.

 

OCHRANNÉ ODĚVY. Všeobecné požadavky

 

Protective clothing. General requirements

Vêtements de protection. Exigences générales

Schutzkleidung. Allgemeine Anforderungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1993-07-15. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050, Belgium


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Termíny a definice

5

4

Ergonomie

6

5

Stárnutí

6

6

Velikosti

7

7

Značení

8

8

Informace výrobce

9

Příloha A (informativní)

10

Příloha B (informativní)

12

 

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest", jejíž sekretariát je ustaven při DIN.

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN pod záštitou komise Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu a podpořena zásadními požadavky právního řádu Evropského společenství.

 

Tato evropská norma musí splňovat status národní normy. Po zveřejnění identického textu nebo jejího uznání do ledna 1993, musí být do ledna 1993 zrušena odpovídající národní norma.

 

V souladu s požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

Tato evropská norma je základní normou, na níž se mají podle potřeby předmětové normy odvolávat. Tuto normu nelze používat samotnou, ale pouze v kombinaci s předmětovou normou.

 

1   Předmět normy

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky týkající se ergonomie, stárnutí, rozměrů, označování ochranných oděvů a na informace poskytované výrobcem.

 -- Vynechaný text --