ČESKÁ NORMA

MDT 614.893:681.7.064.42.015.2

Říjen 1994

OSOBNÍ PROSTŘEDKY
PRO OCHRANU OČÍ
Filtry proti infračervenému záření
Požadavky na činitel prostupu
a doporučené použití

ČSN
EN 171

83 2433

 

 

 

Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use

Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'infrarouge - Spécifications de transmission et utilisation recommandée

Persönlicher Augenschutz - Infrarotschutzfilter - Transmissionsanforderungen und empfohlene Verwendung

 

Tato národní norma je identická s EN 171:1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 171:1992 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 165 dosud nezavedena

EN 166 dosud nezavedena

EN 167 dosud nezavedena

EN 168 dosud nezavedena

CIE 17 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 70 7101 Skleněné ochranné filtry. Všeobecné technické požadavky a metody zkoušení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 4852 Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use (Osobní prostředky pro ochranu očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950 - Ing. Vladimír Jilemnický

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné pracovní prostředky.

Pracovník  Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich  Čermák

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16721


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 171

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1992

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.893:681.7.064.4:621.791

 

Deskriptory: Safety, accident prevention, eyes, optical filters, radiation, protection, infrared radiation, transmittance, designation, use

 

OSOBNÍ PROSTŘEDKY PRO OCHRANU OČÍ. Filtry proti infračervenému záření. Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

 

Personal eye - protection - Infrared filters Transmittance requirements and recommended use

Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour - l'infrarouge - Spécifitations de transmission et utilisation recommandée

Persönlicher Augenschutz - Infrarotschutzfilter - Transmissionanforderungen un empfohlene Verwendung

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 15. 10. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart, 36 B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla sestavena Technickým výborem CEN/TC 85 „Osobní prostředky pro ochranu očí" jehož sekretariátem

je pověřen AFNOR.

 

Tato evropská norma nahrazuje EN 171:1986.

 

V souladu s obecnými pravidly CEN/CENELEC jsou následující země zavázány tuto evropskou normu převzít:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,Lucembursko,  Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Této evropské normě bude dán status národní normy, buď publikováním totožného textu nebo potvrzením, nejpozději v dubnu 1993 a národní normy, které jsou v rozporu s touto evropskou normou budou zrušeny nejpozději v dubnu 1993.

 

1  Předmět normy

 

Tato evropská norma určuje čísla ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry na ochranu před infračerveným zářením. Ostatní požadavky na tyto filtry jsou uvedeny v EN 166. Návod pro roztřídění a použití těchto filtrů je uveden v příloze A.

 -- Vynechaný text --