ČESKÁ NORMA

MDT 614.71:543.272.51:543.42

Březen 1994

Kvalita ovzduší
STANOVENÍ HMOTNOSTNÍ
KONCENTRACE OXIDU SIŘIČITÉHO
VE VENKOVNÍM OVZDUŠÍ
Thorinová spektrofotometrická metoda

ČSN
ISO 4221

83 5712

 

 

 

Air quality - Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air - Thorin spectrofotometric method

Qualité de l'air - Détermination de la concentration en masse du dioxide de soufre dans l'air ambiant - Méthode spectrophotometrique au thorin

Die Luftqualität - Messen der Massekonzentration des Schwefeldioxids in der Außenatmosfhäre - Die spektrophotometriche

Thorinmetode

 

Tato norma obsahuje ISO 4221:1980.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4219 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 83 4711 Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečisťování ovzduší

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, Praha, IČO 020 699, odbor TECO Milevsko - Josef Mendl

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Fikarová

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15818


Strana 2

KVALITA OVZDUŠÍ. STANOVENÍ HMOTNOSTNÍ

ISO 4221

KONCENTRACE OXIDU SIŘIČITÉHO VE VENKOVNÍM

První vydání

PROSTŘEDÍ. THORINOVA SPEKTROFOTOMETRICKÁ

1980-11-15

METODA.


 

MDT 614.71:543.272.51:543.42

 

Deskriptory: air pollution, air, chemical analysis, determination of content, sulphur dioxide, spectrophotometric analysis.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování dříve než jsou přijaty jako mezinárodní norma radou ISO.

Mezinárodní norma ISO 4221 byla připravena technickou komisí ISO TC/146 Kvalita ovzduší a byla rozeslána členům ISO v dubnu 1977.

Norma byla schválena členskými organizacemi následujících zemí:

Austrálie              Írán                       Rakousko

Belgie                 Itálie                     SSSR

Bulharsko              Jihoafr. republika         Španělsko

Československo         Jugoslávie                 Švédsko

Dánsko                 Maďarsko                   Švýcarsko

Finsko                 Nizozemsko                 Turecko

Francie                Norsko

Indie                  NSR

Členské organizace následujících zemí vyjádřily z technických důvodů nesouhlas s dokumentem.

                       Polsko

                       Spojené království

 

1 Předmět  normy

Tato norma stanoví thorinovou1) metodu pro měření hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší.

 -- Vynechaný text --