ČESKÁ NORMA

MDT 614.821

Březen 1994

Pracovní a osobní ochrana
KARABINY MATICOVÉ

ČSN 83 2605


 

 

 

Labour and personal protection. Maillon

Protection de travail personel. Maillons

Arbeits- und Personenschutz. Schraubglieder

 

Články 3.1 až 3.7, 4.1.1 až 4.1.4, 4.3 a články 5.1 až 5.3 jsou podle 3 § zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 3144  Technické výkresy. Označování drsnosti povrchu

 

Další souvisící normy

ČSN 83 2611  Pracovní ochrana. Bezpečnostní postroje a pásy

ČSN 83 2612  Pracovní ochrana. Bezpečnostní lana

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

Unione Internazionale Delle Associazioni Alpinistiche (Předpisy UIAA -- Mezinárodní unie horolezeckých svazů)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, IČO 45193380, Ing. Radomíra Hikešová a Česká speleologická společnost, Ing. Radomil Matýsek

Technická normalizační komise: TNK 3 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů a zařízení. Osobní ochranné prostředky těla a končetin

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

ã Český normalizační institut, 1993
15437


Strana 2

1 Předmět normy

 

Norma stanoví základní bezpečnostní požadavky na provedení, zkoušení a používání karabin maticových užívaných při činnosti konané ve výšce nebo nad volnou hloubkou.

 -- Vynechaný text --