ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.59; 59.060.10 Červenec 2015

Textilie – Přírodní vlákna – Druhové názvy a definice

ČSN
EN ISO 6938

80 1105

idt ISO 6938:2012

Textiles – Natural fibres – Generic names and definitions

Textiles – Fibres naturelles – Noms génériques et définitions

Textilien – Naturfasern – Gattungsnamen und Definitionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6938:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6938:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 6938
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORMA Listopad 2014

ICS 01.040.59; 59.060.10

Textilie – Přírodní vlákna – Druhové názvy a definice
(ISO 6938:2012)

Textiles – Natural fibres – Generic names and definitions
(ISO 6938:2012)

Textiles – Fibres naturelles –
Noms génériques et définitions
(ISO 6938:2012)

Textilien – Naturfasern –
Gattungsnamen und Definitionen
(ISO 6938:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-10-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 6938:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Předmluva

Text ISO 6938:2012 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 Textil Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 6938:2014 technickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6938:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 6938:2014 bez jakýchkoli modifikací.


Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Typy vláken 6

2.1 Přírodní vlákna 6

2.2 Živočišná vlákna 6

2.3 Rostlinná vlákna 6

2.4 Minerální vlákna 6

3 Druhové názvy vláken 6

3.1 Živočišná vlákna 6

3.2 Rostlinná vlákna 8

3.3 Minerální vlákna 10

4 Přehled obecných názvů, ekvivalentních druhových názvů a odpovídajících indexových čísel 10 


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí druhové názvy a definice nejvýznamnějších přírodních vláken podle jejich charakteristické struktury nebo původu.

Je uveden abecední seznam běžně používaných názvů současně s odpovídajícím normalizovaným označením.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.