ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.70 Březen 2013

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení

ČSN
EN ISO 10776

80 6119

idt ISO 10776:2012

Geotextiles and geotextile-related products – Determination of water permeability characteristics normal to the plane,
under load

Géotextiles et produits apparentés – Détermination des caractéristiques de perméabilité à l’eau, perpendiculairement
au plan et sous contrainte

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene unter Auflast

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10776:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10776:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2854 zavedena v ČSN ISO 2854 (01 0234) Statistická interpretace údajů – Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

ISO 5813 zavedena v ČSN EN 25813 (75 7462) Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

ISO 9862 zavedena v ČSN EN ISO 9862 (80 6121) Geosyntetika – Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

ISO 10318 zavedena v ČSN EN ISO 10318 (80 6172) Geosyntetika – Termíny a definice

ISO 10320 zavedena v ČSN EN ISO 10320 (80 6120) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Identifikace na staveništi

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jan Liška

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 10776
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 59.080.70

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení
(ISO 10776:2012)

Geotextiles and geotextile-related products – Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load
(ISO 10776:2012) 

Géotextiles et produits apparentés – Détermination des caractéristiques de perméabilité à l’eau, perpendiculairement au plan et sous contrainte
(ISO 10776:2012)

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit normal
zur Ebene unter Auflast
(ISO 10776:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-08-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 10776:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10776:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 221 Geosyntetika ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 189 Geosyntetika, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10776:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 10776:2012 bez jakýchkoli modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 6

5 Zkušební vzorky 6

5.1 Manipulace 6

5.2 Odběr 6

5.3 Počet a rozměry 6

5.4 Stav zkušebních vzorků 6

6 Zkušební přístroj, přívod vody a měřicí zařízení 7

6.1 Zkušební přístroj 7

6.2 Přívod vody, její množství a stav 11

6.3 Měřicí zařízení 11

7 Postup zkoušky 11

8 Výpočet a vyjádření výsledků[image] 12

9 Protokol o zkoušce 13

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje metodu pro stanovení charakteristik propustnosti vody u geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím a to kolmo k rovině při vystavení stanovenému kolmému tlakovému zatížení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.