ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.40; 97.140 Leden 2013

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Potahové textilie – Klasifikace a metody zkoušení

ČSN
EN 15618+A1

80 4210

 

Rubber- or plastic-coated fabrics – Upholstery fabrics – Classification and methods of test

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique – Etoffes ďameublement – Classification et méthodes ďessai

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien – Möbelstoffe – Klassifizierung und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15618:2009+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15618:2009+A1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15618 (80 4210) z října 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2012. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1021-1zavedena v ČSN EN 1021-1 (91 0232) Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení – žhnoucí cigareta

EN 1021-2zavedena v ČSN EN 1021-2 (91 0232) Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky

EN ISO 105-B02zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 105-X12zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12: Stálobarevnost v otěru

EN ISO 1421zavedena v ČSN EN ISO 1421 (80 4627) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti a tažnosti

EN ISO 2411zavedena v ČSN EN ISO 2411 (80 0830) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení

EN ISO 4674-1zavedena v ČSN EN ISO 4674-1 (80 4628) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení – Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení

EN ISO 5402zavedena v ČSN EN ISO 5402-1 (79 3855) Usně – Stanovení ohybové odolnosti – Část 1: Flexometrická metoda

EN ISO 5470-2zavedena v ČSN EN ISO 5470-2 (80 0852) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v oděru – Část 2: Oděrací přístroj Martindale

EN ISO 5981zavedena v ČSN EN ISO 5981 (80 4622) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření

prEN ISO 26081dosud nezavedena

EN ISO 26082zavedena v ČSN EN ISO 26082 (79 3824) Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení ušpinění automobilové usně metodou oděru

ISO 3303dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 15618:2009+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2012

ICS 59.080.40; 97.140 Nahrazuje EN 15618:2009

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Potahové textilie –
Klasifikace a metody zkoušení

Rubber- or plastic-coated fabrics – Upholstery fabrics –
Classification and methods of test 

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique – Etoffes ďameublement – Classification et méthodes ďessai

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien – Möbelstoffe – Klassifizierung und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2009-01-17 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2012-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15618:2009+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 8

5 Protokol o zkoušce 10

Bibliografie 11

Předmluva

Tento dokument (EN 15618:2009+A1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2012-04-09.

Tento dokument nahrazuje EN 15618:2009.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma zavádí systém kategorií. Není možné rozdělit potahové textilie do několika tříd vzhledem k nesmírné rozmanitosti podmínek při jejich použití. Kromě toho typ čalounění (tvrdé nebo měkké) ovlivňuje oděr potahové textilie a tím požadavky na odolnost proti oděru. Je např. nesmírný rozdíl mezi nábytkem používaným v místnosti bez oken a nábytkem přímo vystaveným slunečnímu světlu nebo mezi nábytkem používaným staršími lidmi a nábytkem používaným rodinou s malými dětmi. Tyto rozdíly v podmínkách a náročnosti použití vyžadují flexibilní přístup. To je splněno definováním několika kategorií pro každou vlastnost. Tím je umožněno zvolit vhodnou kategorii pro každý parametr a sestavit tak „profil výrobku“ přizpůsobený každému určitému typu použití. Znamená to, že vysoká odolnost proti oděru může být kombinována např. s nízkou stálobarevností. Avšak vzhledem k vzájemným spojitostem některých parametrů nemohou být všechny kombinace možné. Systém kategorizace by neměl být vysvětlován tak, že k zařazení potahové textilie do kategorie „A“, nemusí všechny vlastnosti získat kategorii „A“.

Oproti EN 14465 byla vzata v úvahu hořlavost povrstvených textilií.

1 Předmět normy

Tato !evropská norma" stanoví řadu vlastností důležitých pro hodnocení povrstvených potahových textilií pro nábytek do interiéru a příslušné zkušební metody ke zjištění těchto vlastností. Popisuje také maticový systém k vyjádření materiálových vlastností potahové textilie.

Tato !evropská norma" platí pro potahové textilie používané v domácnostech i ve veřejném sektoru, kromě jejich použití na potahy sedadel silničních nebo kolejových vozidel, lodí nebo letadel.

Tato !evropská norma" platí pro potahové textilie s povrstvením na užitném povrchu.

Tato !evropská norma" neplatí pro potahové textilie, na které se vztahuje EN 14465.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.