ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.30 Červenec 2012

Stany pro táboření

ČSN
EN ISO 5912

80 8460

idt ISO 5912:2011

Camping tents

Tentes de camping

Campingzelte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5912:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5912:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5912 (80 8460) z prosince 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě byly oproti předchozímu vydání provedeny tyto změny:

  1. začlenění revidovaných požadavků na plošné textilie pro stany pro táboření z ISO 10966:2005;

  2. zrušení požadavků na stabilitu;

  3. zavedení tří úrovní funkčnosti stanů pro táboření;

  4. objasnění informací pro uživatele týkajících se větrání;

  5. změna zkušební metody pro textilie odolné proti ohni;

  6. zkouška umělým deštěm byla uvedena do souladu se správnou průmyslovou praxí;

  7. doplnění požadavků týkajících se rizik vyplývajících z nových typů stanů, které obsahují místa střihu a stlačení;

  8. úprava velikosti prostorů pro spaní.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 105-A02zavedena v ČSN EN 20105-A02:1995 (80 0119) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 105-B04zavedena v ČSN EN ISO 105-B04 (80 0171) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B04: Stálobarevnost v umělé povětrnosti: zkouška s xenonovou výbojkou

ISO 105-X12zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12: Stálobarevnost v otěru

ISO 139zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ISO 554zavedena v ČSN ISO 554 (03 8803) Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení – Specifikace

ISO 811zavedena v ČSN EN 20811 (80 0818) Textílie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – Zkouška tlakem vody

ISO 2081zavedena v ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ISO 4675:1990nezavedena

ISO 6925nezavedena

ISO 6941zavedena v ČSN EN ISO 6941 (80 0806) Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

ISO 9227zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ISO 7771nezavedena

ISO 13934-2zavedena v ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab

ISO 13937-2zavedena v ČSN EN ISO 13937-2 (80 0829) Textilie – Vlastnosti plošných textilií při dotržení – Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)

EN 388zavedena v ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Souvisící ČSN

ČSN 80 8455Stany. Terminologie

ČSN EN ISO 8936 (30 0049)Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas – Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 15619:2009+A1:2010 (80 4635)Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) – Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 5912
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2011

ICS 97.200.30 Nahrazuje EN ISO 5912:2005

Stany pro táboření
(ISO 5912:2011)

Camping tents
(ISO 5912:2011) 

Tentes de camping
(ISO 5912:2011)

Campingzelte
(ISO 5912:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 5912:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 5912:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 83 Potřeby pro sport a rekreaci ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 5912:2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 5912:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 5912:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

0 Úvod 6

0.1 Obecně 6

0.2 Environmentální úvahy 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Klasifikace 9

4.1 Kategorie stanů pro táboření 9

4.2 Úroveň funkčnosti stanu 9

5 Výpočet kapacity pro spaní 9

5.1 Obecně 9

5.2 Zkušební plocha 1 pro stany kategorie A 9

5.3 Zkušební plocha 2 pro stany kategorie B 10

6 Požadavky 11

6.1 Obecné požadavky 11

6.2 Požadavky na součásti 14

7 Příslušenství stanu 15

8 Metody zkoušení 16

8.1 Pevnost systému ukotvení 16

8.2 Koroze kostry a kovových kroužků 16

8.3 Zkouška umělým deštěm 16

8.4 Příčná pevnost zdrhovadel 19

8.5 Odolnost plastových fólií proti změně odstínu působením vlhkosti 21

8.6 Zkoušky součástí 21

9 Pokyny pro uživatele 21

10 Informace poskytované výrobcem 22

10.1 Obecně 22

10.2 Povinné informace 22

10.3 Doplňkové informace 22

11 Označování 23

Příloha A  (informativní) Označování stanů 24

Příloha B (informativní) Štítky na materiálech odolných proti ohni 26

Bibliografie 27

0Úvod

0.1 Obecně

Hlavním cílem této mezinárodní normy je zjednodušit ji oproti předchozím vydáním zrušením požadavků a metod zkoušení, které se neosvědčily jako reprodukovatelné, nebo které nepřispívají k bezpečnostním a kvalitativním funkčním charakteristikám stanů pro táboření.

Jedním ze zrušených parametrů byla stabilita. Stabilita byla považována za důležitý parametr funkčnosti stanu, avšak při zpracování této mezinárodní normy neexistovala dostupná reprodukovatelná metoda zkoušení. Jakmile bude vypracována vhodná metoda nebo simulovaná zkouška, ISO/TC 83 zapracuje do této mezinárodní normy zvláštní požadavek.

Markýzy a velké textilní konstrukce – viz bibliografický odkaz [3].

0.2 Environmentální úvahy

Každý výrobek v průběhu svého životního cyklu ovlivňuje životní prostředí, od získávání suroviny, přes výrobu, distribuci a používání, až po likvidaci odpadu. Dopady na životní prostředí představují spotřeba energie a surovinových zdrojů, produkce odpadů a rovněž emise látek do ovzduší, vod a půdy. Rozsah dopadů na životní prostředí v různých etapách životního cyklu závisí na značné různorodosti konstrukce výrobku, např. použitém materiálu, výrobních postupech a možnosti údržby a recyklace. Výrobci a distributoři stanů pro táboření by měli zohlednit dopad svých výrobků na životní prostředí tak, že např.:

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na bezpečnost, funkčnost a použitelnost stanů pro táboření (dále jen „stany“).

POZNÁMKA Pro stanové přístřešky k obytným přívěsům platí ISO 8936. Termíny týkající se stanů pro táboření a stanových přístřešků k obytným přívěsům – viz ISO 7152.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.