ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.060.20 Leden 2009

Textilie – Chemická vlákna – Zjišťování obsahu preparace

ČSN 80 0523

 

Textiles – Man-made fibres – Determination of preparation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 0523 z 1974-02-13.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Odběr a příprava zkušebních vzorků 4

6 Metoda A – Zjišťování obsahu preparace na odsířených viskózových vláknech 4

7 Metoda B – Zjišťování obsahu preparace na polyamidových vláknech 5

8 Metoda C – Zjišťování obsahu preparace na polyesterových vláknech 6

9 Přesnost zkoušky 7

10 Protokol o zkoušce 7

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma ČSN 80 0523 Chemické vlákna. Zistenie obsahu preparácie a nízkomolekulárneho podielu na chemických vláknach, z roku 1974, byla upravena podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:2006.

Byly aktualizovány citované normativní dokumenty, doplněna zkušební zařízení, upřesněny postupy zkoušek a doplněny požadavky v protokolu o zkoušce.

Revidovaná norma se týká pouze zjišťování obsahu preparace. Stanovení nízkomolekulárního podílu se provádí podle ČSN 80 0519, viz změna a z 11/1988 k ČSN 80 0523 z roku 1974.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

1Předmět normy

Tato norma stanoví následující metody zkoušení na chemických vláknech.

Metoda A. Zjišťování obsahu preparace na odsířených viskózových vláknech.

Metoda B. Zjišťování obsahu preparace na polyamidových vláknech.

Metoda C. Zjišťování obsahu preparace na polyesterových vláknech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.