ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.020; 97.190                                                                                                                          Leden 2008

Textilie - Chování dětského nočního ošacení
při hoření - Specifikace

ČSN
EN 14878

80 0801

 

Textiles - Burning behaviour of childrens nightwear - Specification

Textiles - Comportement au feu des vêtements de nuit des enfants - Spécification

Textilien - Brennverhalten von Kindernachtwäsche - Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14878:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14878:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80205


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1103 zavedena v ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

Vypracování normy

Zpracovatel: BASALTEX a.s., Šumperk, IČ 41695721, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 14878
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         
Květen 2007

ICS 61.020; 97.190

Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace

Textiles - Burning behaviour of children’s nightwear - Specification

 

Textiles - Comportement au feu des vêtements
de nuit des enfants - Spécification

Textilien - Brennverhalten
von Kindernachtwäsche - Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-04-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14878:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 8

5          Toxikologie prostředku zpomalujícího hoření................................................................................................................ 8

6          Odběr vzorku textilie a oděvu............................................................................................................................................. 8

7          Metoda zkoušení................................................................................................................................................................. 9

8          Počet zkoušek...................................................................................................................................................................... 9

9          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

10        Prvky střihu a požadavky pro pyžama............................................................................................................................. 10

11        Značení................................................................................................................................................................................ 10

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 10

Příloha A (normativní) Značení.................................................................................................................................................... 11

Příloha B (informativní) Vodítko pro navrhování....................................................................................................................... 12

Příloha C (informativní) Odchylky A............................................................................................................................................. 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14878:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2007.

Tento dokument byl vypracován CEN na základě pověření Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Obsah této normy bere v úvahu prvky nočního ošacení a textilií pro noční ošacení, které se mohou zapálit a v důsledku toho představují závažné riziko poranění dětí.

Statistiky nehod (viz bibliografie) poukazují na následující nejčastější zdroje zapálení:

a)    varné spotřebiče;

b)    pobyt v těsné blízkosti zdroje ohně;

c)    používání zápalek;

d)    používání kuřáckých potřeb;

e)    používání svíček, zvláště dekorativních.

Braly se v úvahu oděvy a další podobné věci určené pro kojence mladší než šest (6) měsíců. Vzhledem k tomu, že kojenci v tomto věku ještě nejsou pohybliví, tzn., že nemohou lézt nebo chodit, pokládalo se riziko za malé.

Podstatou této normy je předpoklad, že ne všechny, ale většina textilií používaných pro výrobu dětského nočního ošacení se při působení malého plamene zapálí. Na základě tohoto předpokladu není potřebná zvláštní zkouška zápalnosti. Specifikace vyžaduje, aby se parametry doby šíření plamene a povrchového ožehnutí měřily podle stanoveného postupu zkoušení (EN 1103).

Riziko zapálení se může v některých případech snížit použitím vhodného prostředku zpomalujícího hoření. Avšak používání prostředku zpomalujícího hoření může být považováno za zdravotně závadné. Obě tato hlediska byla zpracována v realizační studii vypracované na základě mandátu (M/263), který předcházel Mandátu k normalizaci.

Po vydání a zavedení této normy v zemích CEN by mělo následovat přechodné období v délce 18 měsíců od data platnosti, aby měli výrobci možnost vyvinout a vyrobit oděvy, splňující požadavky norem. Tato doba by měla rovněž sloužit obchodnímu řetězci, mezi výrobcem a spotřebitelem, aby se mohl zbavit nevyhovujících oděvů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Účelem této evropské normy je definovat harmonizovaný postup pro specifikaci dětského nočního ošacení nebo textilií určených pro dětské noční ošacení s ohledem na jejich chování při hoření.

Do rozsahu této specifikace není možné zahrnout všechna možná rizika způsobená nebezpečným oděvem; naopak nedefinovatelná specifická rizika určitých typů/střihů oděvu nemusí být nebezpečná. Doporučuje se tedy, aby se provádělo posuzování bezpečnosti každého oděvu individuálně, aby se zajistilo, že nepředstavuje riziko pro jeho nositele a může se pokládat za 'bezpečný' oděv. To zahrnuje používání aplikovaných úprav zpomalujících hoření. Trvanlivost těchto úprav bude vyžadovat posouzení. Dosud nebyla vypracována žádná evropská norma, která by se zabývala trvanlivostí těchto úprav.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na chování dětského nočního ošacení a textilií určených pro noční ošacení při hoření, které se zkouší podle EN 1103, ale bez postupu praní.-- Vynechaný text --