ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.150                                                                                                                               Červenec 2007

Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly
v uzlu u nití pro síťoviny

ČSN
EN ISO 1805

80 6420

                                                                                                    idt ISO 1805:2006

Fishing nets - Determination of breaking force and knot breaking force of netting yarns

Filets de pêche - Détermination de la force de rupture et de la force de rupture au noeud des fils pour filets

Fischnetze - Bestimmung der Höchstzugkraft und der Knotenhöchstzugkraft von Netzgarn

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1805:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1805:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78919


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 139 zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ISO 858 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČ 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN ISO 1805
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         
Listopad 2006

ICS 65.150

Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny
(ISO 1805:2006)

Fishing nets - Determination of breaking force and knot breaking force
of netting yarns
(ISO 1805:2006)

 

Filets de pêche - Détermination de la force
de rupture et de la force de rupture au noeud
des fils pour filets
(ISO 1805:2006)

Fischnetze - Bestimmung der Höchstzugkraft
und der Knotenhöchstzugkraft von Netzgarn
(ISO 1805:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-10-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunsko, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 1805:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 7

6          Odběr zkušebních vzorků................................................................................................................................................... 8

7          Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................... 8

8          Požadavky pro zkoušení..................................................................................................................................................... 8

9          Počet zkoušek...................................................................................................................................................................... 8

10        Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

11        Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................. 9

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1805:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro zkoušení tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro rybářské sítě.

Zkoušky se mohou provádět za sucha i za mokra, avšak zkoušky nitě s uzly za mokra se pokládají za obzvláště vhodné pro napodobení chování nitě při používání.-- Vynechaný text --