ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.30, 61.020                                                                                                                        Únor 2007

Textilie a textilní výrobky - Značení

ČSN 80 3010

 

Textiles and textile products - Labelling

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 3009 z března 1995 a ČSN 80 3010 z října 1992.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77850


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Problematika značení všech povinně značených textilních výrobků je nyní soustředěna z původních dvou norem pouze do jedné normy. Současně byl zaktualizován soubor citovaných a souvisejících dokumentů - technických norem a právních předpisů.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 6347:2004 Textile floor coverings - Consumer information

(Podlahové textilie - Informace pro spotřebitele)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 22742 (77 0055) Obaly - Lineární čárové kódy a dvourozměrné symboly pro balený výrobek - připravuje se

ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie - Symboly pro ošetřování (idt ISO 3758:2005)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES z 1996-12-16, o názvech textilií. V České republice je tato směrnice zavedena Vyhláškou MPO č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu v platném znění.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jan Liška

Technická normalizační komise: TNK 31, Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví obsah a způsob značení:

·       délkových textilií;

·       plošných metrových textilií pro oděvní a bytové účely;

·       textilních kusových výrobků a oděvů.

Poznámka Obsah značení vychází z právních předpisů:

      zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění);

      vyhláška kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu (vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb. v platném znění) a doplňuje je o další údaje.-- Vynechaný text --