ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.040                                                                                                                                       Srpen 2006

Stuhové uzávěry -
Zjišťování odolnosti proti třepení po praní

ČSN
EN 14959

80 8906

 

Touch and close fasteners - Determination of resistance to fraying after washing

Fermetures auto-agrippantes - Détermination de la résistance à l’effilochage après lavage

Haftverschlüsse - Bestimmung der Kantenschnittfestigkeit nach dem Waschen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14959:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 14959:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76448
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12241 zavedena v ČSN EN 12241 (80 8902) Stuhové uzávěry - Metoda pro uzavření před praním nebo chemickým čištěním

EN ISO 139 zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

EN ISO 6330 zavedena v ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14959
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Únor 2006

ICS 61.040

Stuhové uzávěry - Zjišťování odolnosti proti třepení po praní

Touch and close fasteners -
Determination of resistance to fraying after washing

 

Fermetures auto-agrippantes -
Détermination de la résistance
à l’effilochage
apr
ès lavage

Haftverschlüsse -
Bestimmung der Kantenschnittfestigkeit
nach dem Waschen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-12-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14959:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy......................................................................................................................................................................... . 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 6

3    Podstata zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

4    Zařízení........................................................................................................................................................................................ 6

5    Zkušební vzorek......................................................................................................................................................................... 6

6    Klimatizace................................................................................................................................................................................. 6

7    Postup zkoušky.......................................................................................................................................................................... 6

8    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 7

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14959:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metodu pro zjišťování odolnosti stuhových uzávěrů proti třepení.-- Vynechaný text --