ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 61.020                                                                                                                        Červen 2006

Textilie - Oděvní textilie -
Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

ČSN
EN 1103

80 0804

 

Textiles - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the burning behaviour

Textiles - Tissus pour habillement - Procédure détaillée pour la détermination du comportement à la flamme

Textilien - Bekleidungstextilien - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1103:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1103:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1103 (80 0804) z října 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75956
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma se nevztahuje na ochranné oděvy. Zkouška se provádí na nečištěných a čištěných vzorcích.
Je doplněno chemické čištění. Jsou změněny podmínky klimatizování.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 3175-2 zavedena v ČSN EN ISO 3175-2 (80 0809) Textilie - Chemické čištění a doúpravy -
Část 2: Postupy pro tetrachlorethylen

EN ISO 3175-3 zavedena v ČSN EN ISO 3175-3 (80 0809) Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel

EN ISO 3175-4 zavedena v ČSN EN ISO 3175-4 (80 0809) Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění

EN ISO 6330:2000 zavedena v ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

EN ISO 6941:2003 zavedena v ČSN EN ISO 6941 (80 0806) Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1103
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Prosinec 2005

ICS 13.220.40; 61.020                                                                                        Nahrazuje EN 1103:1995

Textilie - Oděvní textilie -
Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

Textiles - Fabrics for apparel -
Detailed procedure to determine the burning behaviour

 

Textiles - Tissus pour habillement -
Procédure détaillée pour la détermination
du comportement
à la flamme

Textilien - Bekleidungstextilien -
Detailliertes Verfahren zur Bestimmung
des Brennverhaltens

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1103:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Čištění (předběžná úprava)..................................................................................................................................................... 6

5    Klimatizování.............................................................................................................................................................................. 7

6    Zkušební vzorky.......................................................................................................................................................................... 7

7    Postup zkoušky.......................................................................................................................................................................... 7

8    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 1103:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1103:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví postup pro zjišťování chování oděvních textilií při hoření zkouškou zapálení povrchu podle EN ISO 6941, a to před čištěním a po čištění, s výjimkou ochranných oděvů.-- Vynechaný text --