ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.59; 59.040                                                                                                                           Říjen 2005

Peří a prachové peří - Termíny a definice

ČSN
EN 1885 + A1

80 8806

 

Feather and down - Terms and definitions

Plumes et duvets - Termes et définitions

Federn und Daunen - Benennungen und Definitionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1885:1998 včetně změny EN 1885:1998/A1:2003. Evropská
norma EN 1885:1998 spolu se zapracovanou změnou EN 1885:1998/A1:2003 má status české technické
normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1885:1998 including its Amendment
EN 1885:1998/A1:2003. The European Standard EN 1885:1998 together with incorporated Amendment
EN 1885:1998/A1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1885 (80 8806) z května 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74312
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1885:1998 do soustavy norem ČSN a k zapracování její změny EN 1885:1998/A1:2003. Zatímco ČSN EN 1885 z května 1999 převzala EN 1885:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá, včetně její změny EN 1885:1998/A1:2003, překladem.

Souvisící ČSN

EN 12934 zavedena v ČSN EN 12934:2000 (80 8815) Peří a peřový prach - Složení označení zpracovaného peří a peřového prachu pro použití jako plnícího materiálu

EN 12932-1 zavedena v ČSN EN 12132-1:1999 (80 8809) Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek -
Část 1: Třecí zkouška

EN 12932-2 zavedena v ČSN EN 12132-2:1999 (80 8809) Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek -
Část 2: Nárazová zkouška

EN 12935 zavedena v ČSN EN 12935:2002 (80 8817) Peří a prachové peří - Požadavky na hygienu a čistotu

Vypracování normy

Zpracovatel: Apetit s.r.o., Dlouhá 23, 110 00 Praha 1, IČ 45311919, Ing. Naděžda Vlnasová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1885
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Duben 1998
NORME EUROPÉENNE                                                                                        + A1
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Prosinec 2003

ICS 01.040.59; 59.040

Peří a prachové peří - Termíny a definice
(obsahuje změnu A1:2003)

Feather and down - Terms and definitions
(includes Amendment A1:2003)

 

Plumes et duvets - Termes et définitions
(includ l’amendment A1:2003)

Federn und Daunen - Benennungen
und Definitionen
(enhält Änderung A1:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-03-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1885:1998 + A1:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Termíny a definice týkající se stavby................................................................................................................................... 6

3       Termíny a definice podle druhu zvířete (viz Příloha A)..................................................................................................... 8

4       Ostatní termíny a definice .................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Zoologické schéma vodní a pozemní drůbeže.............................................................................. 18

Příloha B (informativní) Kvalitativní určení prvků tvořících peří u druhu drůbeže................................................................ 19

B.1   Všeobecně............................................................................................................................................................................. 19

B.2   Morfologické charakteristiky umožňující určení prvků ................................................................................................... 19

B.3   Morfologické charakteristiky umožňující určování druhu drůbeže............................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tato Evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 222 Peří a prachové peří jako plnící materiál pro jakýkoliv výrobek, tak i pro konečné výrobky plněné peřím a prachovým peřím", jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 1998 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 1998.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje základní termíny používané v oblasti peří a prachového peří.-- Vynechaný text --