ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.70                                                                                                                                     Říjen 2005

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků
ke zkouškám

ČSN
EN ISO 9862

80 6121

                                                                                                     idt ISO 9862:2005

Geosynthetics - Sampling and preparation of test specimens

Géosynthétiques - Echantillonage et préparation des éprouvettes

Geokunststoffe - Probenahme und Vorbereitung der Messproben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9862:2005. Evropská norma EN ISO 9862:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9862:2005. The European Standard EN ISO 9862:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 963 (80 6121) z listopadu 1996.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74286
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla aktualizována a doplněna přílohou A s doporučeními pro laboratorní a zkušební vzorky.

Citované normy

ISO 10320 zavedena v ČSN EN ISO 10320 (80 6120) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi (idt ISO 10320:1999)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČ 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 9862
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.70                                                                                                     Nahrazuje EN 963:1995

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám
(ISO 9862:2005)

Geosynthetics - Sampling and preparation of test specimens
(ISO 9862:2005)

 

Géosynthétiques - Echantillonage et préparation
des éprouvettes
(ISO 9862:2005)

Geokunststoffe - Probenahme und Vorbereitung
der Messproben
(ISO 9862:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 9862:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

3.1       Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 7

3.1.1    Výběr rolí............................................................................................................................................................................... 7

3.1.2    Stříhání.................................................................................................................................................................................. 7

3.1.3    Identifikace vzorku............................................................................................................................................................... 7

3.2       Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................... 7

4          Protokol o odběru vzorků................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Doporučení pro laboratorní a zkušební vzorky................................................................................. 9

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9862:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 189 „Geosyntetika“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 221 „Geosyntetika“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 963:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Geosyntetika se vyrábějí mnoha různými postupy, jednak za použití běžných textilních metod, nebo tak, že se používají postupy, které nejsou obecně známé jako textilní metody. Geosyntetika jsou definována v prEN ISO 10318.

Geosyntetika se obvykle dodávají v rolích.

I když odběr vzorků musí představovat nejlepší možnou statistickou výpověď o průměrném výsledku a jeho variačním koeficientu, existují praktické hranice možného statistického rozdělení vzorků a zkušebních vzorků v celé dávce a jejích jednotkách dodaných na staveniště.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument zavádí obecné zásady pro odběr vzorků geosyntetik dodávaných na staveniště a pro přípravu zkušebních vzorků z laboratorních vzorků.

Zásady pro odběr vzorků jsou použitelné pro geosyntetika dodávaná v rolích.

POZNÁMKA EN ISO 186 se může použít pro výrobky ve tvaru archů.

Zásady přípravy zkušebních vzorků jsou použitelné pro všechna geosyntetika.-- Vynechaný text --