ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.020                                                                                                                                       Srpen 2005

Označování velikosti oblečení -
Část 3: Rozměry a intervaly

ČSN
EN 13402-3

80 7035

 

Size designation of clothes - Part 3: Measurements and intervals

Désignation des tailles de vêtements - Partie 3: Mesures et intervalles

Größenbezeichnung von Bekleidung - Teil 3: Maße und Sprungwerte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13402-3:2004. Evropská norma EN 13402-3:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13402-3:2004. The European Standard
EN 13402-3:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 5023 z 1989-05-18, ČSN 80 5024 z 1981-12-24, ČSN 80 5025 z 1983-04-25, ČSN 80 5026 z 1983-06-24, ČSN ISO 4418 (80 5043) z února 1994, ČSN 80 7023 z 1989-11-08, ČSN 80 7025 z 1989-10-11, ČSN ISO 4417 (80 7045) z února 1994, článek 9 ČSN 80 5801 z 1991-05-08, článek 3.3, 3.5 a 4.1.2 ČSN 80 5810 z ledna 1993 a článek 3.3, 3.4 a kapitola 6 ČSN 80 5841 z května 1993.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73724
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma stanoví velikostní systém oblečení pomocí primárních a sekundárních tělesných rozměrů a jejich intervalů. Je členěna do kategorií pro ženy, muže, děti, dívky a chlapce. Uvádí písmenné kódy u žen a mužů a příklady označování oděvů standardním piktogramem. Nezahrnuje rozměry oděvů.

Citované normy

EN 13402-1:2001 zavedena v ČSN EN 13402-1 (80 7035) Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů

EN 13402-2:2002 zavedena v ČSN EN 13402-2 (80 7035) Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a sekundární rozměry

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13402-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 61.020

Označování velikosti oblečení - Část 3:
Rozměry a intervaly

Size designation of clothes - Part 3:
Measurements and intervals

 

Désignation des tailles de vêtements - Partie 3:
Mesures et intervalles

Größenbezeichnung von Bekleidung - Teil 3:
Maße und Sprungwerte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-10-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13402-3:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Rozměry a intervaly................................................................................................................................................................ 7

4.1    Ženy........................................................................................................................................................................................... 7

4.2    Muži.......................................................................................................................................................................................... 13

4.3    Děti, chlapci a dívky.............................................................................................................................................................. 18

5       Písmenné kódy..................................................................................................................................................................... 24

5.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 24

5.2    Ženy......................................................................................................................................................................................... 24

5.3    Muži.......................................................................................................................................................................................... 25

Příloha A (informativní) Příklady označování oděvů standardním piktogramem............................................................... 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13402-3:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tato norma sestává ze čtyř částí:

Označování velikosti oblečení

Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů

Část 2: Primární a sekundární rozměry

Část 3: Rozměry a intervaly

Část 4: Kódovací systém

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Aby bylo možné označovat sériově vyráběné oblečení, musí být definovány tělesné rozměry předpokládaného nositele a identifikovány s nejbližší velikostí v tabulce standardních velikostí. V tomto systému jsou tělesné rozměry definovány řadami příslušných primárních rozměrů a tam, kde je třeba, i sekundárních rozměrů, s využitím přednostních čísel. Dobrého stupně standardizace se dosáhne zavedením otevřených velikostních stupnic s pevnými intervaly minimálně pro primární rozměr pro každý typ oděvu. Tam, kde je tvar lidského těla charakterizován obvodovými rozměry a výškou, je primární rozměr uveden ve velikostní tabulce, zatímco sekundární rozměry jsou závisle proměnné. Pro označení velikosti se použije nejbližší celé číslo uvedené ve velikostních tabulkách pro tento rozměr.

Tabulky rozměrů uvedené v tomto dokumentu jsou prvním pokusem pro seskupení tělesných velikostí odpovídajících evropské populaci. Z těchto údajů lze snadno sestavit velikostní tabulky oblečení. Je třeba používat otevřený systém se zabudovanou flexibilitou, protože tvar těla a proporce každé populační skupiny se značně liší.

1 Předmět normy

Tento dokument zavádí velikostní systém za účelem použití pro sestavení standardních velikostí oblečení pro děti, muže a chlapce, a ženy a dívky. Rozměry oděvů nejsou obsahem tohoto dokumentu.

Příklady označování oblečení etiketou se standardním piktogramem (viz EN 13402-1) jsou uvedeny v příloze A (informativní) tohoto dokumentu.-- Vynechaný text --