ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 59.080.30                                                                                                                Červenec 2004

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti
šíření plamene u svisle umístěných
zkušebních vzorků

ČSN
EN ISO 6941

80 0806

                                                                                                     idt ISO 6941:2003

Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens

Textiles - Comportement au feu - Détermination des propriétés de propagation de flamme d’éprouvettes orientées
verticalement

Textilien - Brennverhalten - Messung der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6941:2003. Evropská norma EN ISO 6941:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6941:2003. The European Standard EN ISO 6941:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6941 (80 0806) z června 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70621
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla rozšířena, zaktualizována a doplněna o další informace a obrázkové přílohy tak, aby vyhovovala současným požadavkům výrobců a uživatelů.

Citované normy

ISO 4880:1997 dosud nezavedena

ISO 6940 zavedena v ČSN EN ISO 6940 ( 80 0805) Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČ 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 6941
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.40; 59.080.30                                                                             Nahrazuje EN ISO 6941:1995

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných
zkušebních vzorků
(ISO 6941:2003)

Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties
of vertically oriented specimens
(ISO 6941:2003)

 

Textiles - Comportement au feu - Détermination

des propriétés de propagation de flamme

d’éprouvettes orientées verticalement

(ISO 6941:2003)

Textilien - Brennverhalten - Messung
der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal

angeordneter Proben
(ISO 6941:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 6941:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 7

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 7

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 7

4    Podstata zkoušky ...................................................................................................................................................................... 7

5    Zařízení pro zkoušení................................................................................................................................................................ 7

6    Bezpečnostní opatření............................................................................................................................................................ 11

7    Odběr zkušebních vzorků ...................................................................................................................................................... 13

8    Ovzduší pro klimatizování a zkoušení.................................................................................................................................. 14

9    Příprava zařízení....................................................................................................................................................................... 14

10  Postup zkoušky........................................................................................................................................................................ 15

11  Shodnost................................................................................................................................................................................... 16

12  Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 16

Příloha A (normativní) Popis a konstrukce hořáku.................................................................................................................. 17

Příloha B (informativní) Technické prostředky pro zkoušení................................................................................................. 18

Příloha ZA (normativní) ................................................................................................................................................................ 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6941:2003) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ ve spolupráci s technickou komisí CEN /TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6941:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 6941:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 6941:2003 bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 6

Úvod

Tato metoda je jednou ze dvou podobných metod pro zápalnost plošných textilií. Touto metodou se zjišťuje „doba šíření plamene“ - termín je definován ve slovníku ISO 4880 - druhou metodou se zjišťuje „snadnost zapálení“ (viz ISO 6940).

Tato metoda se používá k posuzování vlastností plošných textilií při kontaktu s plamenem za stanovených podmínek. Výsledky nelze aplikovat na situace, kdy je omezen přístup vzduchu a nebo je materiál vystaven velkému zdroji intenzivního tepla.

Touto metodou je možné zjišťovat vliv švů na chování plošných textilií, kdy se šev umísťuje ve zkušebním vzorku tak, aby byl vystaven plameni. Pokud je to možné, zkoušejí se ozdoby, jako součást textilního souboru, na kterém se používají nebo budou používat.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních nebo vícekomponentních textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, se sendvičovou konstrukcí a v podobných kombinacích) při vystavení působení malého, definovaného plamene.-- Vynechaný text --