ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.150                                                                                                                                       Leden 2004

Rybářské sítě - Metoda zkoušení
pro zjišťování velikosti oka -
Část 1: Rozevření oka

ČSN
EN ISO 16663-1

80 6418

                                                                                               idt ISO 16663-1:2003

Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 1: Opening of mesh

Filets de pêche - Méthode ďessai pour la détermination des dimensions de la maille - Partie 1: Ouverture de maille

Fischnetze - Prüfverfahren zur Bestimmung der Maschenweite - Teil 1: Maschenöffnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16663-1:2003. Evropská norma EN ISO 16663-1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16663-1:2003. The European Standard EN ISO 16663-1:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69309
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 1107 zavedena v ČSN EN ISO 1107 (80 6417) Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice

ISO 139 zavedena v ČSN EN 20139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (idt ISO 139:1973)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČO 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 16663-1
EUROPEAN STANDARD                                                                               Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 65.150

Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka -
Část 1: Rozevření oka
(ISO 16663-1:2003)

Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size -
Part 1: Opening of mesh
(ISO 16663-1:2003)

 

Filets de pêche - Méthode ďessai
pour la détermination des dimensions de la maille -
Partie 1: Ouverture de maille
(ISO 16663-1:2003)

Fischnetze - Prüfverfahren zur Bestimmung
der Maschenweite -
Teil 1: Maschenöffnung
(ISO 16663-1:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN ISO 16663-1:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. . 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Zařízení pro zkoušení......................................................................................................................................................... 6

6          Měřicí síla.............................................................................................................................................................................. 8

7          Požadavky pro zkoušení..................................................................................................................................................... 8

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

9          Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................. 8

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní)  Metoda vhodná pro všechny podmínky okolního prostředí........................................................ 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 16663-1:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Norma byla vypracována ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Součástí této evropské normy je příloha A informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metodu pro zjišťování velikosti rozevření oka rybářských sítí za použití ploché klínové měrky. Používá se pro aktivní rybářské prostředky.-- Vynechaný text --