ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.65; 65.150                                                                                                                           Říjen 2003

Rybářské sítě - Síťovina - Základní
termíny a definice

ČSN
EN ISO 1107

80 6417

                                                                                                     idt ISO 1107:2003

Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions

Filets de pêche - Nappes de filet - Termes fondamentaux et définitions

Fischnetze - Netztuch - Grundbegriffe und Definitionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1107:2003. Evropská norma EN ISO 1107:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1107:2003. The European Standard EN ISO 1107:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68787
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 1530:2003 zavedena v ČSN EN ISO 1530 (80 6416) Rybářské sítě - Popis a označování vázaných síťovin

ISO 858 dosud nezavedena

ISO 1139 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČO 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 1107
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.65; 65.150

Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice
(ISO 1107:2003)

Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions
(ISO 1107:2003)

 

Filets de pêche - Nappes de filet - Termes

fondamentaux et définitions
(ISO 1107:2003)

Fischnetze - Netztuch - Grundbegriffe
und Definitionen
(ISO 1107:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 1107:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1107:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Norma byla vypracována ve spolupráci s ISO/TC 38 „Textilie“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí důležité termíny a jejich definice týkající se síťoviny pro rybářské sítě nebo, v některých případech, způsob vyjadřování rozměrů.-- Vynechaný text --