ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 11.140; 59.080.30                                                                                                                        Květen 2003

Textilie ve zdravotnictví

ČSN P
ENV 14237

80 4110

 

Textiles in the healthcare system

Textiles utilisés dans la domaine de la santé

Textilien im Gesundheitswesen

Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV 14237:2002. Evropská předběžná norma ENV 14237:2002 má status české předběžné normy.

This standard is the Czech version of the European Prestandard 14237:2002. The European Prestandard ENV 14237 has the status of a Czech Prestandard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66957
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete do 2004-06-30 na adresu: Český normalizační institut, úsek normalizace, Biskupský dvůr 6, 110 02 Praha 1.

Citované normy

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 1103 zavedena v ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie - Hořlavost - Plošné textilie pro oděvy - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření u plošných textilií pro oděvy

EN 1644-1:1997 zavedena v ČSN EN 1644-1 (85 4260) Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 1: Netkané textilie používané při výrobě obvazových materiálů

EN 12590 zavedena v ČSN EN 12590 (80 2110) Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně ze syntetických vláken

prEN 13773 dosud nezavedena

EN 20139 zavedena v ČSN EN 20139 (80 0056) Textilie - Normální zkušební ovzduší pro klimatizaci a zkoušení (idt ISO 139:1973)

EN 25077 zavedena v ČSN EN 25077 (80 0822) Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení (idt ISO 5077:1984)

EN ISO 6330 zavedena v ČSN EN 6330 (80 0821) Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií (idt ISO 6330:2000)

prEN ISO 13936-1 dosud nezavedena

prEN ISO 13936-2 dosud nezavedena

EN ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou (idt ISO 105- B02:1994)

EN ISO 105-C06 zavedena v ČSN EN ISO 105-C06 (80 0123) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní (idt ISO 105-C06:1994)

EN ISO 105-E04 zavedena v ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu (idt ISO 105-E04:1994)

EN 20105-N01 zavedena v ČSN EN 20105-N01 (80 0127) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část N01: Stálobarevnost při bělení: chlornan (idt ISO 105-N01:1993)

EN ISO 105-N02 zavedena v ČSN EN ISO 105-N02 (80 0128) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část N02: Stálobarevnost při bělení: peroxid (idt ISO 105-N02:1993)

EN ISO 105-P01 zavedena v ČSN EN ISO 105-P01 (80 0149) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P01: Stálobarevnost v suchém teple (s výjimkou žehlení) (idt ISO 105-P01:1993)

EN ISO 105-X12 zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru (idt ISO 105-X12:1993), nahrazena EN ISO 105-X12:2002

EN ISO 9237 zavedena v ČSN EN 9237 (80 0817) Textilie - Zjišťování prodyšnosti plošných textilií (idt ISO 9237:1995)

EN ISO 12945-1 zavedena v ČSN EN ISO 12945-1 (80 0837) Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory (idt ISO 12945-1:2000)

EN ISO 12945-2 zavedena v ČSN EN ISO 12945-2 (80 0837) Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale (idt ISO 12945-2:2000)

EN ISO 12952-1 zavedena v ČSN EN ISO 12952-1 (80 7615) Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 1: Všeobecné zkušební metody pro zápalnost doutnající cigaretou (idt ISO 12952-1:1998)

EN ISO 12952-2 zavedena v ČSN EN ISO 12952-2 (80 7615) Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 2: Specifické zkušební metody pro zápalnost doutnající cigaretou (idt ISO 12952-2:1998)


Strana 3

EN ISO 12952-3 zavedena v ČSN EN ISO 12952-3 (80 7615) Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 3: Všeobecné zkušební metody pro zápalnost malým otevřeným plamenem (idt ISO 12952-3:1998)

EN ISO 12952-4 zavedena v ČSN EN ISO 12952-4 (80 7615) Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 4: Specifické zkušební metody pro zápalnost malým otevřeným plamenem (idt ISO 12952-4:1998)

EN ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip (idt ISO 13934-1:1999)

EN ISO 13938-1 zavedena v ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (idt ISO 13938-1:1999)

EN ISO 13938-2 zavedena v ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (idt ISO 13938-2:1999)

ISO 4915 zavedena v ČSN ISO 4915 (80 0111) Textilie - Druhy stehů - Třídění a terminologie

ISO 4916 dosud nezavedena

ISO 5085-1 dosud nezavedena

ISO 11092 zavedena v ČSN EN 31092 (80 0819) Textilie - Zjišťování fyziologických vlastností - Měření tepelné odolnosti a odolnosti vůči vodním parám za stálých podmínek (zkouška pocení vyhřívanou destičkou) (idt ISO 11092:1993)

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Věra Mejzlíková

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA                                                                   ENV 14237
EUROPEAN PRESTANDARD                                                                             Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE VORNORM

ICS 11.140; 59.080.30

Textilie ve zdravotnictví

Textiles in the healthcare system

 

Textiles utilisés dans le domaine de la santé

Textilien im Gesundheitswesen

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla schválena CEN 2002-03-14 jako výhledová norma pro dočasné používání.

Doba platnosti této ENV je zpočátku omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda může být ENV převedena na evropskou normu.

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. ENV 14237:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 8

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 8

3    Definice...................................................................................................................................................................................... 10

4    Vlastnosti, odkazy a požadavky............................................................................................................................................. 12

5    Údaje o výrobku........................................................................................................................................................................ 20

Příloha A (normativní) Zjišťování změn rozměrů při ohřevu.................................................................................................. 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 7

Předmluva

Tento dokument ENV 14237:2002 byl připraven technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Příloha A této normy je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou předběžnou normu povinny zveřejnit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Tato evropská předběžná norma stanoví specifikace pro nepoužité textilie pro zdravotnictví při jejich uvádění na trh.

Vlastnosti, odkazy a požadavky jsou uvedeny v Tabulce 1 až 8.

1 Předmět normy

Tato evropská předběžná norma stanoví základní požadavky a metody zkoušení pro nepoužité textilie pro zdravotnictví s cílem pomoci zajistit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití.

Je známo, že existují běžně dostupné materiály, které překonají tuto normu; zde uvedená minima jsou určena k tomu, aby byly dosaženy přijatelné užitné vlastnosti.

Tato evropská předběžná norma neplatí pro operační textilie, pro které platí směrnice pro zdravotnické prostředky, ani pro ochranné oblečení, pro které platí směrnice PPE.-- Vynechaný text --