ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.20                                                                                                                              Červenec 2000

Textilie - Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně
ze syntetických vláken

ČSN
EN 12590

80 2110

 

Textiles - Industrial sewing threads made wholly or partly from syntetic fibres

Textiles - Fils à coudre industriels composés uniquement ou partiellement de fibres synthétiques

Textilien - Vollständig oder teilweise aus Chemiefasern hergestellte Industrienähgarne

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12590:1999. Evropská norma EN 12590:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12590:1999. The European Standard EN 12590:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59519
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 105-C06 zavedena v ČSN EN ISO 105-C06 (80 0123) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní (idt ISO 105-C06:1994)

EN ISO 105-D01 zavedena v ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění (idt ISO 105-D01:1993)

EN ISO 105-E01 zavedena v ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě (idt ISO 105-E01:1994)

EN ISO 105-X12 zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru (idt ISO 105-X12:1993)

EN ISO 2060 zavedena v ČSN EN ISO 2060 (80 0702) Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou (idt ISO 2060:1994)

EN ISO 2062 zavedena v ČSN EN ISO 2062 (80 0700) Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu (idt ISO 2062:1993)

EN 20105-B02 zavedena v ČSN EN 20105-B02 (80 0147) Textilie - Zkouška stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle (zkouška xenonovou výbojkou) (idt ISO 105-B02:1988), nahrazena EN ISO 105-B02:1999

EN 20139 zavedena v ČSN EN 20139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (idt ISO 139:1973)

ISO 105 F dosud nezavedena

ISO 105 F10 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Věra Mejzlíková

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12590

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Říjen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.20

Textilie - Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně
ze syntetických vláken

Textiles - Industrial sewing threads made wholly or partly from syntetics fibres

Textiles - Fils à coudre industriels composés uniquement ou partiellement de fibres synthétiques

Textilien - Vollständig oder teilweise aus Chemiefasern hergestellte Industrienähgarne

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                      Ref. č. EN 12590:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, se sekretariátem při BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 7

4    Požadavky................................................................................................................................................................................... 7

5    Prohlášení o shodě.................................................................................................................................................................. 8

Tabulka 1 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u nití z nekonečných polyesterových vláken.............................................. 8

Tabulka 2 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u nití ze staplových polyesterových vláken................................................ 9

Tabulka 3 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u polyesterových nití tvarovaných vzduchem............................................. 9

Tabulka 4 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u polyesterových nití tvarovaných nepravým zákrutem.......................... 10

Tabulka 5 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u jádrových nití polyester/bavlna............................................................... 10

Tabulka 6 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u jádrových nití polyester/polyester........................................................... 11

Tabulka 7 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u nití z nekonečných vláken z polyamidu 6.6.......................................... 11

Tabulka 8 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u nití z polyamidu 6.6 tvarovaných nepravým zákrutem........................ 12

Tabulka 9 -    Požadovaná pevnost při přetrhu u nití z nekonečných para-aramidových vláken...................................... 12

Tabulka 10 - Požadovaná pevnost při přetrhu u nití ze staplových para-aramidových vláken......................................... 12

Tabulka 11 - Požadovaná pevnost při přetrhu u nití z nekonečných meta-aramidových vláken..................................... 12

Tabulka 12 - Požadovaná pevnost při přetrhu u nití ze staplových meta-aramidových vláken........................................ 13

Tabulka 13 - Požadovaná pevnost při přetrhu u nití splétaných z nekonečných polyesterových vláken....................... 13

Tabulka 14 - Požadovaná pevnost při přetrhu u nití splétaných ze staplových polyesterových vláken.......................... 13

Tabulka 15 - Požadovaná pevnost při přetrhu u nití splétaných z nekonečných vláken z polyamidu 6.6...................... 13

Tabulka 16 - Minimální požadavky na stálobarevnost pro všestranně použitelné nitě užívané v oděvním průmyslu,
                        s výjimkou aramidových nití.................................................................................................................................. 14

Příloha A (informativní) Etiketové číslo...................................................................................................................................... 15

Příloha B (normativní) Zjišťování změny délky po ponoření do vroucí vody........................................................................ 16


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky pro průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně ze syntetických vláken. Stanoví požadavky na pevnost při přetrhu průmyslových šicích nití ve vztahu k jejich délkové hmotnosti. Pro šicí nitě používané v oděvnictví stanoví rovněž požadavky na stálobarevnost a sráživost ve vroucí vodě.

Týká se průmyslových šicích nití vyrobených z dále uvedených materiálů a jejich kombinací:

a)    nekonečné polyesterové vlákno;

b)    staplové polyesterové vlákno;

c)    polyester tvarovaný vzduchem (viz 3.3);

d)    polyester tvarovaný nepravým zákrutem (viz 3.4);

e)    jádrová nit z polyesterových a bavlněných vláken, jádro z nekonečného polyesterového vlákna, obal z bavlny (viz 3.5);

f)      jádrová nit z polyesterových vláken, jádro z nekonečného polyesterového vlákna, obal z polyesterového staplového vlákna;

g)    nekonečné vlákno z polyamidu 6.6;

h)    vlákno z polyamidu 6.6 tvarované nepravým zákrutem;

i)      nekonečné a staplové aramidové vlákno;

j)      nekonečné polyesterové vlákno, staplové polyesterové vlákno a nekonečné vlákno z polyamidu 6.6 pro ruční/strojové šití.-- Vynechaný text --