ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 59.080.30                                                                                                                    Květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků

ČSN
EN 1624

80 0802

 

Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens

Textiles et produits textiles - Comportement au feu des textiles industriels et techniques - Méthode de détermination de la propagation de la flamme des éprouvettes orientées verticalement

Textilien und textile Erzeugnisse - Brennverhalten industrieller und technischer Textilien - Verfahren zur Bestimmung der Flammenausbreitung vertikal angeordneter Messproben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1624:1999. Evropská norma EN 1624:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1624:1999. The European Standard EN 1624:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58768
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 6941:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6941 (80 0806) Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků (ISO 6941:1984, včetně změny 1:1992)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČO 41030613 Ing. Eliška Havlasová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1624

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.40; 59.080.30

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových
a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení
šíření plamene svisle umístěných vzorků

Textiles and textile products - Burning behaviour of
industrial and technical textiles - Procedure to determine
the flame spread of vertically oriented specimens

Textiles et produits textiles - Comportement au feu des textiles industriels et techniques -

Méthode de détermination de la propagation de la flamme des éprouvettes orientées verticalement

Textilien und textile Erzeugnisse - Brennverhalten industrieller und technischer Textilien - Verfahren zur Bestimmung der Flammenausbreitung vertikal angeordneter Messproben

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-01-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, sekretariát: BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků průmyslových a technických textilií při zkoušení podle EN ISO 6941.-- Vynechaný text --