ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.70                                                                                                                               Prosinec 1999

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace
na staveništi

ČSN
EN ISO 10320

80 6120

                                                                                                   idt ISO 10320:1999

Geotextiles and geotextile-related products - Identification on site

Géotextiles et produits apparentés - Identification sur site

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Identifikation auf der Baustelle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10320:1999. Evropská norma EN ISO 10320:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10320:1999. The European Standard EN ISO 10320:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 30320 (80 6120) z května 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          57651
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 965 zavedena v ČSN EN 965 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení plošné hmotnosti (80 6123)

ISO 10318 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČO 41030613, Ing. Eliška Havlasová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 10320

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Únor 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.70

Deskriptory: textiles, filter fabrics, information, designation, definitions

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím -
Identifikace na staveništi
(ISO 10320:1999)

Geotextiles and geotextile-related products -
Identification on site
(ISO 10320:1999)

 

Géotextilies et produits apparentés -
Identification sur site
(ISO 10320:1999)

Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte -Identifikation auf der Baustelle
(ISO 10320:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-12-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

 

 

Předmluva

Text EN ISO 10320:1999 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 189 „Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím“ se sekretariátem v IBN. Norma vznikla ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“.

Tato norma nahrazuje EN 30320:1993.

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do srpna 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví doprovodné informace geotextilií a výrobků podobných geotextiliím, které slouží uživateli na staveništi ke zjištění, zda dodané zboží je totožné s objednaným zbožím. Důležitým cílem této normy je pozitivní identifikace, například vybalených nebo rozvinutých geotextilií.

Informace zde specifikované nenahrazují informace uvedené v technickém listu a nemohou se používat k ověřování zda výrobek vyhovuje technickým požadavkům.-- Vynechaný text --