PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.140, 59.080.30                                                                                                                    Červenec 2022

Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

ČSN P
CEN/TS 14237

80 4110

 

Textiles for healthcare and social services facilities

Textiles dans les établissements de santé et de services sociaux

Textilien für Einrichtungen des Gesundheitswesens und von sozialen Diensten

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 14237:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 14237:2021. It was translated
by the Czech
Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 14237 (80 4110) z února 2017.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 14237:2021 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Souvisící ČSN

ČSN EN 1644-1:1998 (85 4260) Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely – Část 1: Netkané textilie používané při výrobě obvazových materiálů

ČSN EN 14065 (80 0876) Textilie – Textilie zpracované v prádelnách – Systém řízení biokontaminace

ČSN EN ISO 105–A01 (80 0120) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A01: Všeobecné principy zkoušení

ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie – Oděvní textilie – Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

ČSN EN 12590 (80 2110) Textilie – Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně ze syntetických vláken

ČSN EN 13773 (80 6313) Textilie a textilní výrobky – Chování při hoření – Záclony a závěsy – Klasifikační systém

ČSN EN 14697 (80 3035) Textilie – Froté ručníky a froté tkaniny – Specifikace a metody zkoušení

ČSN EN 20105–N01 (80 0127) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část N01: Stálobarevnost při bělení: chlornan (ISO 105–N01:1993)

ČSN EN ISO 811 (80 0818) Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – Zkouška tlakem vody

ČSN EN ISO 105–B02 (80 0147) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou

ČSN EN ISO 105C06 (80 0123) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

ČSN EN ISO 105–E04 (80 0165) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E04: Stálobarevnost v potu

ČSN EN ISO 105N02 (80 0128) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část N02: Stálobarevnost při bělení: peroxid

ČSN EN ISO 105–P01 (80 0149) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část PO1: Stálobarevnost v suchém teple (s výjimkou žehlení) (ISO 105-P01)

ČSN EN ISO 105–X12 (80 0139) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12: Stálobarevnost v otěru

ČSN EN ISO 5077 (80 0822) Textilie – Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení

ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

ČSN EN ISO 9237:1996 (80 0817) Textilie – Zjišťování prodyšnosti plošných textilií

ČSN EN ISO 11092:2015 (80 0819) Textilie – Fyziologické účinky – Měření tepelného odporu a výparného
odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)

ČSN EN ISO 12945-1:2021 (80 0837) Textilie – Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu – Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory

ČSN EN ISO 12945-2 (80 0837) Textilie – Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale

ČSN EN ISO 12952-1 (80 7615) Textilie – Hodnocení zápalnosti lůžkovin – Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

ČSN EN ISO 12952-2 (80 7615) Textilie – Hodnocení zápalnosti lůžkovin – Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky

ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

ČSN EN ISO 13936-1 (80 0842) Textilie – Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu – Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu

ČSN EN ISO 13936-2 (80 0842) Textilie – Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu – Část 2: Metoda se stanoveným zatížením

ČSN EN ISO 13938-1:2020 (80 0875) Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlačení – Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875) Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlačení – Část 2: Pneumatická
metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

ČSN ISO 4915:1994 (80 0111) Textilie. Druhy stehů. Třídění a terminologie

ČSN EN 16779-1 (80 7620) Textilní výrobky pro péči o dítě – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek – Část 1: Přikrývka (bez povlečení)

ČSN EN ISO 3758:2012 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování

TNI CEN/TR 13387 (soubor) (94 3465) Výrobky pro péči o dítě – Obecné bezpečnostní směrnice

TNI CEN/TR 16792:2015 (80 7053) Bezpečnost dětského oblečení – Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení – Mechanická bezpečnost

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byla k tabulce 1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s.p., IČO 00013251, Mgr. Jana Slezáková, DiS.

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                     CEN/TS 14237
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION                                                                              Listopad 2021

ICS 11.140, 59.080.30                                                                                         Nahrazuje CEN/TS 14237:2015

Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

Textiles for healthcare and social services facilities

Textiles dans les établissements de santé
et de services sociaux

Textilien für Einrichtungen des Gesundheitswesens
und von sozialen Diensten

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2021-08-16 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. CEN/TS 14237:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

3.1...... Výrobky.............................................................................................................................................................................................. 9

3.2...... Vlastnosti......................................................................................................................................................................................... 10

4......... Vlastnosti, odkazy a požadavky.................................................................................................................................................. 12

5......... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 20

Příloha A (informativní) Informace o právních ustanoveních v členském státě CEN................................................................... 21

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 22

Tabulka 1 – Lůžkoviny.............................................................................................................................................................................. 12

Tabulka 2 – Polštáře a prošívané přikrývky.......................................................................................................................................... 13

Tabulka 3 – Přikrývky do dětských postýlek (bez povlečení): Vztah mezi návrhovými charakteristikami a nebezpečími
(podle EN 16779-1:2018)............................................................................................................................................................ 14

Tabulka 4 – Chrániče matrací proti kapalinám.................................................................................................................................... 15

Tabulka 5 – Přikrývky................................................................................................................................................................................ 16

Tabulka 6 – Ručníky.................................................................................................................................................................................. 17

Tabulka 7 – Záclony, závěsy.................................................................................................................................................................... 18

Tabulka 8 – Oblečení pro pacienty/Dětské oblečení........................................................................................................................... 19

Tabulka 9 – Oblečení pro personál........................................................................................................................................................ 20

Tabulka A.1 – Právní ustanovení ve Francii.......................................................................................................................................... 21

 


 

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 14237:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 14237:2015.

Ve srovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující technické úpravy:

·       Byly aktualizovány citované dokumenty a bibliografie.

·       Na základě zkušeností s používáním CEN/TS 14237:2015 byly upraveny požadavky.

·       Byly přidány instrukce týkající se přikrývek do dětských postýlek (bez povlečení).

Jakákoliv zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


 

Úvod

Tento dokument stanoví minimální specifikace pro nákup nepoužitých textilií pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb. Je zamýšlen jako pomoc organizacím zdravotní péče a sociálních služeb při výběru textilních výrobků z těchto textilií, které jsou určeny k ošetření průmyslovým praním.

Je známo, že textilní materiály, které jsou v této době k dispozici, mají mnohem lepší vlastnosti než ty, které jsou určené tímto dokumentem jako minimální požadavky, a je nemožné poskytnout informace tak, aby tyto minimální požadavky korelovaly s životností a hodnotou textilu při typickém průmyslovém zpracování. Kromě toho tyto minimální požadavky nekorelují s životností textilu jako měřítkem zkoušek při průmyslovém praní a užívání. Proto se důrazně doporučuje, aby kupující před nákupem projednali kvalitu materiálů a očekávané užitné vlastnosti s budoucí prádelnou. Navíc je zde třeba pro bezpečnost pacientů a klientů zajistit hygienickou čistotu podle
EN 14065, které nelze dosáhnout domácím praním.

Výrobní technologie kladou vysoké požadavky na výkonnostní charakteristiky k zajištění dostatečné trvanlivosti textilií, a to může zvýšit pořizovací náklady. Proto se kvůli lepšímu posouzení životnosti textilií a nákladů na jejich životní cyklus doporučuje provést v budoucí prádelně jakési zkušební zpracování.

Vlastnosti, odkazy a požadavky na textilie uvedené v tabulkách 1 až 9 poskytují prvotní vodítko pro výrobky, které jsou určeny pro průmyslové praní. Je možné, že v národních normách bude pro textilní výrobky nastavena vyšší úroveň užitných vlastností.

Tento dokument se vztahuje pouze na používané materiály, ne na jejich konstrukci.


 

1 Předmět normy

Tento dokument doporučuje charakteristiky, metody zkoušení a minimální specifikace vlastností pro nepoužité textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb (nemocnice, domy s pečovatelskou službou apod.), s cílem poskytnout návod pro výběr výrobků vhodných k údržbě průmyslovým praním.

Tento dokument se nevztahuje na operační textilie, které spadají pod směrnici pro zdravotnické prostředky, ani na ochranné oděvy, které spadají pod směrnici o osobních ochranných prostředcích.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.