ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.30                                                                                                                                   Leden 2021

Stany pro táboření – Požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN ISO 5912

80 8460

idt ISO 5912:2020

Camping tents – Requirements and test methods

Tentes de camping – Exigences et méthodes déssai

Campingzelte – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5912:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5912:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5912 (80 8460) z října 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 5912:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 5912 z října 2020 převzala EN ISO 5912:2020 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 105-B04 zavedena v ČSN EN ISO 105-B04 (80 0171) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B04: Stálo-
barevnost v umělé povětrnosti: zkouška s xenonovou výbojkou

ISO 105-X12 zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12: Stálo-
barevnost v otěru

ISO 139 zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ISO 5541) nezavedena

ISO 811 zavedena v ČSN EN 20811 (80 0818) Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – Zkouška tlakem vody

ISO 2081 zavedena v ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ISO 4675:2017 nezavedena

ISO 6925 nezavedena

ISO 6941:2003 zavedena v ČSN EN ISO 6941:2004 (80 0806) Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

ISO 7152 nezavedena

ISO 7771 nezavedena

ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ISO 13934-2 zavedena v ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab

ISO 13937-2 zavedena v ČSN EN ISO 13937-2 (80 0829) Textilie – Vlastnosti plošných textilií při dotržení – Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)

ISO 23388 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 15619 (80 4635) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) – Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 5912
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Duben 2020

ICS 97.200.30                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 5912:2011

Stany pro táboření – Požadavky a metody zkoušení
(ISO 5912:2020)

Camping tents – Requirements and test methods
(ISO 5912:2020)

Tentes de camping – Exigences et méthodes d’éssai
(ISO 5912:2020)

Campingzelte – Anforderungen und Prüfverfahren
(ISO 5912:2020)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-02-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 Ref. č. EN ISO 5912:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 5912:2020) vypracovala technická komise ISO/TC 83 Potřeby pro sport a rekreaci
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 136 Sporty, dětská hřiště a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 5912:2011.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 5912:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 5912:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Klasifikace...................................................................................................................................................................................... 11

4.1...... Kategorie stanů pro táboření....................................................................................................................................................... 11

4.1.1... Stany pro táboření kategorie A (lehké)...................................................................................................................................... 11

4.1.2... Stany pro táboření kategorie B................................................................................................................................................... 11

4.2...... Úroveň provedení stanu............................................................................................................................................................... 11

4.2.1... Úroveň 1.......................................................................................................................................................................................... 11

4.2.2... Úroveň 2.......................................................................................................................................................................................... 11

4.2.3... Úroveň 3.......................................................................................................................................................................................... 11

5......... Výpočet kapacity pro spaní.......................................................................................................................................................... 11

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.2...... Zkušební plocha 1 pro stany pro táboření kategorie A........................................................................................................... 11

5.3...... Zkušební plocha 2 pro stany pro táboření kategorie B........................................................................................................... 12

6......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 12

6.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 12

6.1.1... Plošné textilie a jejich spoje........................................................................................................................................................ 12

6.1.2... Ukotvení k zemi............................................................................................................................................................................. 14

6.1.3... Ochranná opatření........................................................................................................................................................................ 14

6.1.4... Větrání............................................................................................................................................................................................. 15

6.1.5... Vchody/východy............................................................................................................................................................................. 15

6.1.6... Ochrana proti hmyzu.................................................................................................................................................................... 15

6.1.7... Odolnost proti pronikání deště.................................................................................................................................................... 15

6.2...... Požadavky na součásti................................................................................................................................................................. 16

6.2.1... Kostra............................................................................................................................................................................................... 16

6.2.2... Zdrhovadla...................................................................................................................................................................................... 17

6.2.3... Systém ukotvení............................................................................................................................................................................ 17

6.2.4... Vaky a sáčky na stan a tyče......................................................................................................................................................... 17

7......... Příslušenství stanu........................................................................................................................................................................ 18

8......... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 18

8.1...... Pevnost systému ukotvení........................................................................................................................................................... 18

8.2...... Koroze kostry a kovových kroužků............................................................................................................................................. 18

8.3...... Zkouška umělým deštěm............................................................................................................................................................ 19

8.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

8.3.2... Předběžné klimatizování a příprava.......................................................................................................................................... 19

8.3.3... Základní požadavky na zkoušku a instalaci............................................................................................................................. 19

8.3.4... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 21

8.4...... Příčná pevnost zdrhovadel.......................................................................................................................................................... 22

8.4.1... Příčná pevnost zdrhovadla.......................................................................................................................................................... 22

Strana

8.4.2... Chování zdrhovadla při nepřetržitém vratném pohybu......................................................................................................... 22

8.5...... Odolnost plastových fólií proti změně odstínu působením vlhkosti..................................................................................... 23

8.6...... Zkoušky součástí........................................................................................................................................................................... 23

8.6.1... Hrany a rohy................................................................................................................................................................................... 23

8.6.2... Trubkové součásti, otvory a mezery.......................................................................................................................................... 24

8.6.3... Místa střihu a stlačení................................................................................................................................................................... 24

8.7...... Zkouška spojů materiálu.............................................................................................................................................................. 24

9......... Pokyny pro uživatele..................................................................................................................................................................... 24

10....... Informace poskytované výrobcem............................................................................................................................................. 25

11....... Označování..................................................................................................................................................................................... 26

11.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

11.2.... Informace v místě prodeje........................................................................................................................................................... 26

Příloha A (informativní) Označování stanů........................................................................................................................................... 27

Příloha B (informativní) Štítek na materiálech odolných proti ohni................................................................................................. 29

Příloha C (informativní) Příklad zobrazení informací v místě prodeje............................................................................................ 30

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 31

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:       www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 83 Potřeby pro sport a rekreaci ve spolupráci s evropskou technickou komisí CEN/TC 136 Sporty, dětská hřiště a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 5912:2011), které bylo technicky zrevidováno.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou následující:

    aktualizace kapitoly 3;

    revize 6.1.1.1 „Odolnost proti dalšímu trhání, pevnost v tahu, odolnost proti pronikání vody, odolnost proti povětr-
nostním
vlivům“;

    změna požadavků pro „Vchody/východy“ (6.1.5);

    revize „Trubkové součásti, otvory a mezery“ (8.6.2);

    rozšíření o „Zkouška spojů materiálu“ (8.7);

    revize „Informace poskytované výrobcem“ (10);

    rozšíření o „Informace v místě prodeje“ (11.2);

    rozšíření o „Příklad zobrazení informací v místě prodeje“ (Příloha C);

    redakční úpravy.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

0.1 Obecně

Tento dokument byl značně revidován. Cílem revize bylo zjednodušit dokument zrušením požadavků a metod zkoušení, které se neosvědčily jako reprodukovatelné, nebo které nepřispívají k bezpečnostním a kvalitativním charakteristikám stanů pro táboření. Jedním ze zrušených parametrů byla stabilita. Stabilita byla považována
za důležitý parametr provedení stanu pro táboření, avšak při zpracování tohoto dokumentu neexistovala dostupná reprodukovatelná metoda zkoušení. Jakmile bude vypracována vhodná metoda nebo simulovaná zkouška, bude tento dokument zahrnovat konkrétnější požadavky.

Pro markýzy a velké textilní konstrukce může být EN 15619 vhodnější.

0.2 Ohledy na životní prostředí

Každý výrobek v průběhu svého životního cyklu ovlivňuje životní prostředí, od získávání suroviny, přes výrobu, distribuci a používání, až po likvidaci odpadu. Dopady na životní prostředí jsou důsledkem spotřeby energie a surovi-
nových zdrojů, produkce odpadů a rovněž emise látek do ovzduší, vod a půdy. Rozsah dopadů na životní
prostředí v různých etapách životního cyklu závisí na značné různorodosti konstrukce výrobku. Vztahují se na aspekty, jako je výběr materiálů, výrobní postupy a možnosti údržby a recyklace. Výrobci a distributoři stanů pro táboření mají zohlednit dopad svých výrobků na životní prostředí např. tak, že:

    se vyhnou používání látek poškozujících životní prostředí;

    vyberou nejlepší dostupné technologie a techniky, aby snížili spotřebu energie a materiálů;

    zváží možnost použití recyklovaných materiálů pro výrobek a obal;

    podpoří zodpovědnou likvidaci na konci životnosti uživatelem, včetně pokynů týkajících se separace a identifikace recyklovatelných součástí a obalů;

    použijí materiály, součásti a výrobní zařízení, pro které existuje veřejně deklarovaná dokumentovaná environmentální politika.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky na bezpečnost, provedení a použitelnost stanů pro táboření.

POZNÁMKA Pro stanové přístřešky viz ISO 8936.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN ISO 554, která přejímala ISO 554, byla zrušena a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.