ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 677.061:677.024

Schválená: 20.12.1984

ZISŤOVANIE ZÁKRUTOV NITÍ

ČSN 80 0701*


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyèný text!

Determination of twist in yarns

 

Táto norma platí pre jednoduché nite, jednostupňove a viacstupňove skané a určuje metódu stanovenia počtu zákrutov na jednotku dĺžky a smer zákrutov.

 

V tejto norme sú zapracované údaje zo ST SEV 2466-80 Chemické vlákna. Nite. Metóda stanovenia počtu a smeru zákrutov.

 

Vo zmluvneprávnych vzťahoch pri vedeckotechnickej a hospodárskej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

Ustanovenia súhlasné s normou RVHP sú po strane označené zvislou čiarou.

 

Podstata zkúšky

 

1. Metóda spočíva v stanovení počtu zákrutov pri rozkrútení alebo dokrútení nite až do okamžiku stanoveného použitou metódou a v zistení zmeny dĺžky a zoskania.

 

Používajú sa tieto metódy:

a) priama

b) nepriama s napínačom

c) nepriama do pretrhnutia

 

Použitie metód

 

2. Pre jednotlivé druhy sa používajú metódy podľa tejto tabuľky:

 

1Y1.gif

 

* - upínacia dĺžka je predpísaná v príslušnej predmetovej norme

** - Pre nite z chemického hodvábu a počtom zákrutov viac ako 1250 na 1 m upínacia dĺžka (250 ±1) mm.


Nahrádza ČSN 80 0701
z 15.4.1964

Účinnosť od:
1.10.1985

31530-- Vynechaný text --