ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.30

Říjen 1997

Textilie - Hořlavost - Plošné textilie
pro oděvy - Podrobný postup
pro zjišťování chování při hoření
u plošných textilií pro oděvy

ČSN
EN 1103

80 0804

 

 

 

Textiles - Burning behaviour - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the burning behaviour of fabrics for apparel

Textiles - Comportement au feu - Etoffes pour vêtements - Procédure détaillée pour déterminer le comportement au feu des étoffes pour vêtements

Textillien - Brennverhalten - Bekleidungstextilien - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens von Bekleidungstextilien

 

Tato norma je identická s EN 1103:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 1103:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1103 (80 0804) z března 1997.

 

ã Český normalizační institut, 1997
26071


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1103:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN   března 1997 převzala EN 1103:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 26330 zavedena v ČSN EN 26330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií (80 0821)

EN ISO 6941:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6941 Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků (80 0806)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV, spol. s r. o., Šumperk, IČO 41030613, Ing. Eliška Havlasová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1103

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.080.30

 

Deskriptory: textiles, woven fabrics, garments, fire tests, flammability

 

Textilie - Hořlavost - Plošné textilie pro oděvy - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření u plošných textilií pro oděvy

 

Textiles - Burning behaviour - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the burning behaviour of fabrics for apparel Textiles

Comportement au feu - Etoffes pour vêtements - Procédure détaillée pour déterminer le comportement au feu des étoffes pour vêtements

Textilien - Brennverhalten - Bekleidungstextilien - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des Brennver- haltens von Bekleidungstextilien

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-10-25. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

4

4

Čištění

5

5

Zkušební vzorky

5

6

Klimatizování

5

7

Postup zkoušky

5

8

Protokol o zkoušce

6

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky", sekretariát: BSI.

 

Této evropské normě se nejpozději do května 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Snadnost zapálení se stanoví podle modifikované EN ISO 6941. Tyto modifikace jsou uvedeny v této normě.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví postup pro zjišťování chování při hoření u textilií pro oděvy způsobem zapálení povrchu podle EN ISO 6941.

 -- Vynechaný text --