ČESKÁ NORMA

ICS 59.080.20

Listopad 1996

Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti
a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu

ČSN
EN IS O 2062

80 0700

 

 

 

Textiles - Yarn from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break

Textiles - Fils sur enroulements - Détermination de la force de rupture et d'allongement à la rupture du fil individuel

Textilien - Garne von Aufmachungseinheiten - Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdehnung von Garnabschnitten

 

Tato norma je identická s EN ISO 2062:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN ISO 2062:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 139:1973   zavedena v ČSN EN 20139 Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (80 0056) (idt ISO 139)

ISO 2060:1995   zavedena v ČSN EN ISO 2060 Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou (80 0702) (idt ISO 2060:1994).

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 80 0700 z 20. 12. 1984.

 

Změny proti předchozím normám

Podstata zkoušky zůstala nezměněna. Norma je aktualizovaná a celkové upřesněná. Norma neobsahuje postupy stanovení pevnosti nití ve smyčce, v obyčejném a v chirurgickém uzlu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251 - Ing. Věra Mejzlíková

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20592


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 2062

EUROPEAN STANDARD

Duben 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.080.20

Deskriptory: breaking load, definitions, elongation at fracture, sampling nethods, testing, textile testing, textiles, twine, yarn, elongation at brake, sampling, textilie industry, tests

 

Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu (ISO 2062:1993)

 

Textiles - Yarn from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break (ISO 2062:1993)

Textiles - Fils sur enroulements - Détermination de la force de rupture et d'allongement à la rupture du fil individuel (ISO 2062:1993)

Textilien - Garne von Aufmachungseinheiten - Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdehnung von Garnabschnitten (ISO 2062:1993)

 

Tato evropská norma byla přijata CEN 1995-12-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v kterémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxellex


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky" od ISO/TC 38 „Textil" Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO).

Této evropské normě bude nejpozději do října 1995 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do října 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO ISO 2062:1993 (upravený a znovu vydaný v roce 1995) byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 

Úvod

 

V padesátých a šedesátých letech, kdy se začalo s přípravou této mezinárodní normy, byly používány tři typy trhacích přístrojů: s konstantním přírůstkem prodloužení zkušebního vzorku (CRE), s konstantní rychlostí tažné svorky (CRT) a s konstantním přírůstkem zatížení (CRL). Bylo proto žádoucí, určit rychlost měření způsobem, který by vyhovoval pro všechny tři typy trhacích přístrojů. Kromě toho se hledala optimální shoda mezi výsledky zkoušek u těchto tří typů přístrojů. Na tomto základě byl přijat princip konstantní doby přetrhu a pro tuto mezinárodní normu a rovněž pro řadu národních norem byla zvolena doba přetrhu 20 s.

Na začátku devadesátých let, kdy se připravovala tato revize, byly trhací přístroje typu CRE považovány za nejlepší, zatímco typy CRT a CRL se považovaly za zastaralé. Protože se však trhací přístroje typu CRT a CRL dosud v mezinárodním měřítku používají, je postup pro jejich používání zahrnut do informativní přílohy. Nelze se ale spolehnout, že výsledky získané u těchto tří typů trhacích přístrojů budou souhlasné.

Tato mezinárodní norma předpokládá pouze použití trhacích přístrojů typu CRE, takže princip konstantní doby přetrhu již není nutný a používá se jednodušší údaj o rychlosti posunu. Za standardní je považována rychlost prodloužení 100 % za minutu, ale u automatických trhacích přístrojů se na základě dohody připouštějí vyšší rychlosti.

 

1 Předmět normy

 

1.1 Tato norma stanoví metody pro zjišťování pevnosti a tažnosti při přetrhu u textilních nití odebraných z návinů.

Jsou uvedeny čtyři metody:

- A: ruční; zkušební vzorky se odebírají přímo z klimatizovaných návinů

- B: automatická; zkušební vzorky se odebírají přímo z klimatizovaných návinů

- C: ruční; použijí se klimatizovaná pásma v nenapnutém stavu

- D: ruční; použijí se zkušební vzorky po smočení.


Strana 5

1.2 Metoda C se používá v případě sporů ve věci tažnosti při přetrhu.

 

POZNÁMKA 1 - Očekává se, že výsledky metod A, B a C budou stejné pokud jde o pevnost nití, avšak metoda C může poskytnout poněkud přesnější (a vyšší) hodnoty tažnosti než metody A nebo B. Podle metody D se získají výsledky pevnosti a tažnosti, které se budou pravděpodobně lišit od výsledků zjištěných podle metod A, B nebo C.

 -- Vynechaný text --