ČESKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 59.080.30

Červen 1996

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření
plamene svisle umístěných vzorků
(ISO 6941:1984 včetně změny 1:1992)

ČSN
EN IS O 6941

80 0806

 

 

 

Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:1984, including Amendment 1:1992)

Textiles - Comportement au feu - Détermination des propriétés de flamme d'éprouvettes orientées verticalement (ISO 6941:1984, amendement 1:1992 inclus)

Textilien - Brennverhalten - Messung der Flammenaus - breitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben (ISO 6941:1984, einschlißlich Ändurung 1:1992)

 

Tato norma je identická s EN ISO 6941:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rude se Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN ISO 6941:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 139 zavedena v ČSN EN 20139 Textilie. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (80 0056) (idt ISO 139)

ISO 4880-1 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: VÚLV spol. s. r. o., Šumperk, IČO 41030613 - Ing. Eliška Havlasová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19627


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 6941

EUROPEAN STANDARD

Leden 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.220.40

 

Deskriptory: textiles, fabrics, tests, determination, flame propagation, test equipment, burners

 

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků (ISO 6941:1984 včetně změny 1:1992)

 

Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:1984, including Amendment 1:1992)

Textiles - Comportement au feu - Détermination des propriétés de flamme d'éprouvettes orientées verticalement (ISO 6941:1984, amendement 1:1992 inclus)

Textilien - Brennverhalten - Messung der Flammenaus - breitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben (ISO 6941:1984, einschlißlich Ändurung 1:1992)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-01-02. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Commitee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky", sekretariát: BSI.

 

Této evropské normě bude nejpozději do července 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do července 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy ISO 6941:1984 včetně změny 1:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Poznámka - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v seznamu přílohy ZA (normativní).

 

1 Předmět normy

 

Tato norma popisuje metodu pro měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných plošných textilií určených pro oděvy, záclony, závěsy a velké stany včetně přístřešků a markýz, a to jak u textilií jednokomponentních tak i vícekomponentních (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, se sendvičovou konstrukcí a v podobných kombinacích).

 

Tato metoda se používá k posuzování vlastností materiálů nebo systémů při vysokých teplotách a při působení plamene při kontrolovaných laboratorních podmínkách. Výsledky nelze aplikovat na situace, kdy je omezen přístup vzduchu a nebo na situace, kdy je materiál vystaven delší dobu účinku tepla jako při požáru.

 -- Vynechaný text --