ČESKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 59.080.30

Červen 1996

Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti
zapálení svisle umístěných vzorků
(ISO 6940:1984, včetně změny 1:1993)

ČSN
EN IS O 6940

80 0805

 

 

 

Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6940:1984, including Amendment 1:1993)

Textiles - Comportement au feu - Détermination des propriétés de flamme d'éprouvettes orientées verticalement (ISO 6940:1984, amendement 1:1993 inclus)

Textilien - Brennverhalten - Messung der Flammenaus - breitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben (ISO 6940:1984, einschlißlich Ändurung 1:1993)

 

Tato norma je identická s EN ISO 6940:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN ISO 6940:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 139 zavedena v ČSN EN 20139 Textilie - Normální ovzduší pro kondicionování a zkoušení (80 0056) (idt ISO 139)

ISO 4880 dosud nezavedena

ISO 4916 nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s. r. o., Šumperk, IČO 41030613 - Ing. Eliška Havlasová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19626


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 6940

EUROPEAN STANDARD

Leden 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.220.40; 59.080.30

 

Deskriptory: textiles, fabrics, tests, determination, flame propagation, test equipment, burners

 

Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (ISO 6940:1984, včetně změny 1:1993)

 

Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6940:1984, including Amendment 1:1993)

Textiles - Comportement au feu - Détermination des propriétés de flamme d'éprouvettes orientées verticalement (ISO 6940:1984, amendement 1:1993 inclus)

Textilien - Brennverhalten - Messung der Flammenaus - breitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben (ISO 6940:1984, einschlißlich Ändurung 1:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-01-02. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za jakých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Commitee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky", sekretariát: BSI.

 

Této evropské normě bude nejpozději do července 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s v ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do července 1995.

 

Podle Vnitřních předpisu CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6940:1984 včetně změny 1:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Poznámka - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v seznamu přílohy ZA (normativní)

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zkušební postupy pro zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných plošných textilií, které jsou určeny pro oděvy, závěsy a záclony. Mohou to být textilie jednokomponentní nebo vícekomponentní (povrstvené, prošívané, vícevrstvé, pojených konstrukcí a podobné kombinace)

 

Metoda se má používat výlučně pro posuzování vlastností materiálu nebo systému za tepla a při pusobení plamene za kontrolovaných podmínek. Výsledky neumožňují závěry pro případy, ve kterých je omezen přístup vzduchu nebo ve kterých je materiál vystaven po delší dobu velkému zdroji intenzivního tepla jako při požáru.

 -- Vynechaný text --