ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.060                                                                                                                                       Leden 2005

Obuv - Požadavky a metody zkoušení

ČSN 79 5600

 

Footwear - Requirements and test methods

Chaussures - Exigences et méthodes d’essais

Schuhe - Anforderungen und Prüfverfahren

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P 79 5600 z ledna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          72054
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5          Technické požadavky........................................................................................................................................................ 11

5.1       Provedení obuvi................................................................................................................................................................. 11

5.2       Specifické požadavky na provedení obuvi pro diabetiky............................................................................................. 12

5.3       Hygienické požadavky....................................................................................................................................................... 13

5.4       jakost.................................................................................................................................................................................. 13

5.5       Fyzikální vlastnosti............................................................................................................................................................. 14

6          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 25

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

6.2       Odběr vzorků a kondicionování....................................................................................................................................... 25

6.3       Zkoušení vrchů obuvi s vrchem a podešví z pryže nebo plastu................................................................................ 27

6.4       Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek........................................................................................................ 27

6.5       Zkoušení napínacích a našívacích stélek..................................................................................................................... 28

6.6       Zkoušení podešví.............................................................................................................................................................. 28

6.7       Zkoušení kompletní obuvi................................................................................................................................................ 30

7          Prověřování dodávek......................................................................................................................................................... 38

8          Značení, balení a skladování.......................................................................................................................................... 39

9          Informace pro spotřebitele.............................................................................................................................................. 39

10        Pokyny pro likvidaci........................................................................................................................................................... 39

Příloha A (informativní) Porovnání mezinárodních norem na zkoušení obuvi a částí obuvi............................................ 40


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Do normy byly zařazeny požadavky na obuv pro diabetiky, doplněny další požadavky na všechny druhy obuvi, vypuštěny odkazy na zrušené normy a doplněny odkazy na nové normy.

Souvisící ČSN

ČSN EN 50321 (35 9725) Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí

(Electrically insulating footwear for working on low voltage installations)

ČSN 64 7003 Syntetické usně. Koženky

ČSN 79 0001 Názvosloví usní

ČSN 79 3873 Skúšanie usní - Stanovenie vylúhovateľného chrómu z usní

ČSN 79 5013 Názvosloví vad obuvi

ČSN 79 5793 Sportovní obuv - Lyžařská obuv

ČSN 79 5794 Sportovní obuv - Bruslařská obuv

ČSN 79 5796 Sportovní obuv - Obuv pro kopanou, ragby a pozemní hokej

ČSN 79 5801 Prezuvková obuv

ČSN 80 0001 Textilie. Třídění a základní názvy

ČSN EN ISO 472 (64 0001) Plasty - Slovník

(Plastics - Vocabulary)

ČSN EN ISO 14184-1 (80 0291) Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)

(Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized formaldehyde (water extraction method))

ČSN EN 14362-2 (80 0874) Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken

(Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 2: Detection of the use of certain azo colorants accessible by extracting the fibres)

ČSN EN 13360 (80 4632) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie

(Rubber- or plastics-coated fabrics - Terminology)

ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv (ISO 20345:2004)

(Safety footwear for professional use - Specifications (ISO 20345:2004))

ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv (ISO 20346:2004)

(Protective footwear for professional use - Specifications (ISO 20346:2004))

ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv (ISO 20347:2004)

(Occupational footwear for professional use - Specifications (ISO 20347:2004))

ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

(Protective footwear for professional motorcycle riders - Requirements and test methods)

ČSN ISO 5423 (83 2511) Tvářená plastová obuv - Polyurethanová obuv s podšívkou nebo bez podšívky pro všeobecné použití v průmyslu - Specifikace

(Moulded plastics footwear - Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use - Specification)

ČSN 93 6210-1 Zdrhovadla. Část 1: Terminologie

ČSN EN 71-3 (94 3095) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

(Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements)

ČSN ISO 5355 (94 1822) Lyžařská obuv pro sjezdové lyžování. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

(Alpine ski-boots - Safety requirements and test methods)


Strana 4

Souvisící mezinárodní normy

prEN ISO 19952 Footwear - Vocabulary

Citované právní a technické předpisy

Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech

Zákon 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Nařízení vlády 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Souvisící právní předpisy

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na provedení a vlastnosti obuvi, pokud předmětová norma na příslušnou obuv nestanoví jinak. Dále stanoví metody zkoušení, kterými se zjišťuje, zda obuv odpovídá stanoveným požadavkům. Norma obsahuje i specifické požadavky na provedení a vlastnosti sériově vyráběné obuvi pro diabetiky.

Norma je vhodná i pro hodnocení obuvnických polotovarů (např. svršků, podešví, stélek).

Norma se nevztahuje na obuv použitou, individuálně zhotovovanou ortopedickou obuv, osinkovou obuv, divadelní obuv a obuv, která má povahu hraček.



-- Vynechaný text --