ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.060                                                                                                                                           Září 2002

Obuv - Místo odběru, příprava a doba
kondicionování vzorků a zkušebních
těles

ČSN
EN 13400

79 5602

 

Footwear - Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces

Chaussure - Localisation de ľéchantillonnage, préparation et durée de conditionnement des échantillons et éprouvettes

Schuhe - Lage der Stellen für die Probenahme an Bestandteilen von Schuhwerk

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13400:2001. Evropská norma EN 13400:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13400:2001. The European Standard EN 13400:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65507
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1392 zavedena v ČSN EN 1392 (66 8655) Lepidla na usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkušební metoda pro měření pevnosti slepu za předepsaných podmínek

EN 12743 zavedena v ČSN EN 12743 (79 5201) Obuv - Zkoušení podešví - Kompresní energie

EN 12744 zavedena v ČSN EN 12744 (79 5215) Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti rozvrstvení

EN 12745 zavedena v ČSN EN 12745 (79 5216) Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Pevnost držení hřebíků pro přibíjení podpatků

EN 12746 zavedena v ČSN EN 12746 (79 5217) Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Absorpce a desorpce vody

EN 12747 zavedena v ČSN EN 12747 (79 5202) Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti odírání

EN 12748 zavedena v ČSN EN 12748 (79 5203) Obuv - Zkoušení napínacích stélek, podšívek a podšívkových stélek - Obsah látek vyloužitelných vodou

EN 12770 zavedena v ČSN EN 12770 (79 5204) Obuv - Zkoušení podešví - Odolnost proti odírání

EN 12771 zavedena v ČSN EN 12771 (79 5205) Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost v dalším trhání

EN 12772 zavedena v ČSN EN 12772 (79 5208) Obuv - Zkoušení podešví - Rozměrová stálost

EN 12773 zavedena v ČSN EN 12773 (79 5209) Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost ve vytržení jehly

EN 12774 zavedena v ČSN EN 12774 (79 5206) Obuv - Zkoušení podešví - Stanovení pevnosti v rozštípnutí a odolnosti proti rozvrstvení

EN 12782 zavedena v ČSN EN 12782 (79 5207) Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti vytržení stehu

EN 12800 zavedena v ČSN EN 12800 (79 5212) Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Rozměrová stálost

EN 12801 zavedena v ČSN EN 12801 (79 5213) Obuv - Zkoušení napínacích stélek, podšívek a podšívkových stélek - Odolnost proti potu

EN 12803 zavedena v ČSN EN 12803 (79 5214) Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost v tahu a prodloužení

EN 12826 zavedena v ČSN EN 12826 (79 5218) Obuv - Zkoušení podšívek a podšívkových stélek - Statické tření

EN 13511 zavedena v ČSN EN 13511 (79 5219) Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti poškození při napínání

EN 13512 zavedena v ČSN EN 13512 (79 5220) Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Odolnost proti opakovanému ohybu

EN 13513 zavedena v ČSN EN 13513 (79 5221) Obuv - Zkoušení vrchů - Tvarovatelnost

EN 13514 zavedena v ČSN EN 13514 (79 5222) Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti rozvrstvení

EN 13515 zavedena v ČSN EN 13515 (79 5228) Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Propustnost pro vodní páru a absorpce vodní páry

EN 13516 zavedena v ČSN EN 13516 (79 5229) Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Stálobarevnost při stírání

EN 13517 zavedena v ČSN EN 13517 (79 5223) Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Migrace barev

EN 13518 zavedena v ČSN EN 13518 (79 5230) Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě

EN 13519 zavedena v ČSN EN 13519 (79 5224) Obuv - Zkoušení vrchů - Chování při zvýšené teplotě

EN 13520 zavedena v ČSN EN 13520 (79 5231) Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Odolnost proti odírání


Strana 3

EN 13521 zavedena v ČSN EN 13521 (79 5225) Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Tepelně izolační vlastnosti

EN 13522 zavedena v ČSN EN 13522 (79 5232) Obuv - Zkoušení vrchů - Pevnost v tahu a tažnost

EN 13571 zavedena v ČSN EN 13571 (79 5226) Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Pevnost v dalším trhání

EN 13572 zavedena v ČSN EN 13572 (79 5227) Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Pevnost švu

prEN ISO 5404 dosud nezavedena

prEN ISO 17707 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, ing. Marie Jurajdová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13400
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 61.060

Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků
a zkušebních těles

Footwear - Sampling location, preparation and duration of conditioning
of samples and test pieces

 

Chaussure - Localisation de ľéchantillonnage,

préparation et durée de conditionnement des

échantillons et éprouvettes

Schuhe - Lage der Stellen für die Probenahme an

Bestandteilen von Schuhwerk

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13400:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Určení vztažné soustavy................................................................................................................................................... 10

4.1       Stanovení osy X (viz obrázek 1)....................................................................................................................................... 10

4.2       Stanovení osy Y (viz obrázek 2)....................................................................................................................................... 11

5          Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 11

5.1       Odběr vzorků z vrchů, podešví, napínacích stélek, podšívkových stélek a podšívek............................................ 11

5.2       Odběr vzorků klenků, tužinek a opatků.......................................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18

 


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracovaná technickou komisi CEN/TC 309 „Obuv“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2002.

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

CEN/TC 309 zavádí evropské normy na zkoušení vlastností částí určených k výrobě obuvi nebo odebraných z obuvi. Aby bylo možné tyto normy správně používat, musí být jasně stanoveno místo odběru vzorků.

Zkušební metody předepisují odebírání vzorků z obuvi nebo z komponent pro výrobu obuvi. Je nezbytné:

      začlenit do norem velikosti vzorků reálné a slučitelné s obuví;

      určit osy obuvi, což umožní získat vztažnou soustavu pro odběr vzorků;

      stanovit dobu kondicionování (viz EN 12222) před zahájením zkoušky.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato evropská norma předepisuje místo odběru, přípravu a dobu kondicionování vzorků a zkušebních těles z komponent pro výrobu obuvi a z obuvi, aby bylo možno provést stanovení vlastností potřebných pro daný účel použití.

Tyto podmínky jsou obvyklé a použijí se, pokud není v příslušné zkušební metodě uvedeno jinak.-- Vynechaný text --