ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.20; 59.140.40; 61.080                                                                                                        Prosinec 2000

Stroje pro výrobu zboží a obuvi
z usní a syntetických usní -
Zkušební předpis pro hluk -
Společné požadavky

ČSN
EN 12545

79 8003

 

Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Noise test code - Common requirements

Machines de fabrication de chaussures et d'articles en cuir et en matériaux similaires - Code d'essai acoustique - Exigences générales

Maschinen zur Herstellung von Leder- und Kunstlederwaren und Schuhwerk - Geräuschmessung - Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12545:2000. Evropská norma EN 12545:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12545:2000. The European Standard EN 12545:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         60656
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 3743-1:1995 zavedena v ČSN ISO 3743-1:1996 (01 1605) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti (idt EN ISO 3743-1:1995)

EN ISO 3744:1995 zavedena v ČSN ISO 3744:1996 (01 1604) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (idt EN ISO 3744:1995)

EN ISO 3746:1995 zavedena v ČSN ISO 3746:1996 (01 1606) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou (idt EN ISO 3746:1995)

prEN ISO 3747:1998 nezavedena

EN ISO 4871:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4871:1998 (01 1609) Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 zavedena v ČSN ISO 9614-1:1995 (01 1617) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech (idt EN ISO 9614-1:1995)

EN ISO 9614-2:1996 zavedena v ČSN ISO 9614-2:1997 (01 1617) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření skenováním (idt EN ISO 9614-1:1996)

EN ISO 11201:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11201:1997 (01 1618) Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11202:1997 (01 1618) Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Provozní metoda in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11204:1997 (01 1618) Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda s korekcemi na prostředí (ISO 11204:1995)

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950 - Ing. Miroslav Procházka,
Václav Svoboda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 12545

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.140.20; 59.140.40; 61.080

Stroje pro výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní -
Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky

Footwear, leather and imitation leather manufacturing machines -
Noise test code - Common requirements

 

Machines de fabrication de chaussures et d'articles en cuir et en matériaux similaires -
Code d'essai acoustique - Exigences générales

Maschinen für die Herstellung von Leder- und Kunstlederwaren und Schuhwerk - Geräuschmessung - Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-02-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                 Ref. č. EN 12545:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 7

4       Popis skupin strojního zařízení............................................................................................................................................ 7

5       Určení hladiny akustického výkonu..................................................................................................................................... 8

6       Určení hladiny emisního akustického tlaku...................................................................................................................... 8

7       Instalace a montážní podmínky........................................................................................................................................... 8

8       Provozní podmínky................................................................................................................................................................. 9

9       Nejistoty měření...................................................................................................................................................................... 9

10     Zaznamenávané informace.................................................................................................................................................. 9

11     Informace uváděné v protokolu............................................................................................................................................ 9

12     Deklarování a ověřování hodnot emise hluku................................................................................................................... 9

Příloha ZA (normativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné
požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU................................................................................................................. 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 201 "Strojní zařízení pro výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Bezpečnost", která má sekretariát v UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je norma typu C, jak je stanoveno v EN 1070.

Strojní zařízení na která se tato norma vztahuje jsou uvedena v předmětu této normy.

1 Předmět normy

1.1 Tento zkušební předpis pro hluk specifikuje společné požadavky, které jsou nezbytné k provedení efektivních a za standardních podmínek určených, deklarovaných a ověřovaných charakteristik emise hluku následujících strojních zařízení na výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní:

-      drásací, brousicí a ořezávací stroje (viz EN 930:1997);

-      napínací stroje (viz EN 931:1997);

-      vysekávací a děrovací stroje (viz prEN 12044:1998);

-      tvářecí stroje (viz EN 1845:1998);

-      hřebíkovací stroje (viz EN 12653:1999).

Společné požadavky uvedené v této normě jsou doplněny specifickými požadavky týkající se hluku, které jsou uvedeny ve výše uvedených normách typu C.

1.2 Charakteristiky emise hluku zahrnují hladiny emisního akustického tlaku na stanovištích obsluhy a hladinu akustického výkonu.

Určení těchto veličin je nezbytné, např. pro:

-      výrobce k deklarování emitovaného hluku;

-      srovnání hluku vyzařovaný stroji zahrnutých ve skupině;

-      účely ovlivnění hluku u zdroje v etapě konstrukce.

1.3 Používání tohoto zkušebního předpisu pro hluk a specifických požadavků na hluk uvedených v příslušné normě typu C, zajistí reprodukovatelnost určení charakteristik emise hluku uvnitř specifikovaných mezí, určených třídou přesnosti použitých základních norem pro měření hluku. Přednost je dávána normám pro měření hluku, které stanovují technické metody (třída přesnosti 2).-- Vynechaný text --