ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.060                                                                                                                                           Září 2000

Obuv - Zkoušení napínacích stélek -Odolnost proti vytržení stehu

ČSN
EN 12782

79 5207

 

Footwear - Test methods for insoles - Resistance to stitch tear

Chaussures - Méthodes d'essai applicables aux premières de montage - Résistance au déchirement des poits de couture

Schuhe - Prüfverfahren für Brandsohlen - Stichausreißfestigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12782:1999. Evropská norma EN 12782:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12782:1999. The European Standard EN 12782:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         60022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10002-2 zavedena v ČSN EN 10002-2 (25 0249) Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 2: Ověřování měřicího systému síly trhacích strojů, nahrazena EN ISO 7500-1:1999

EN 12222 zavedena v ČSN EN 12222 (79 5604) Obuv - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení obuvi a částí obuvi

prEN 13400:1998 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 6.3 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svit a. s. Zlín, IČO 00013552, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12782

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 61.060

Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti vytržení stehu

Footwear - Test methods for insoles - Resistance to stitch tear

 

Chaussures - Méthodes d'essai applicables aux
premières de montage - Résistance au déchirement
des poits de couture

Schuhe - Prüfverfahren für Brandsohlen -
Stichausreißfestigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-10-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                     Ref. č. EN 12782:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Přístroje a pomůcky.................................................................................................................................................................. 6

5    Odběr vzorků a kondicionování............................................................................................................................................... 7

6    Postup zkoušky.......................................................................................................................................................................... 7

7    Vyjádření výsledků..................................................................................................................................................................... 7

8    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracovaná technickou komisí CEN/TC 309 "Obuv", jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma popisuje metodu pro hodnocení schopnosti napínací stélky z jakéhokoliv materiálu udržet steh nebo svírat kovové spojovače. Tato metoda je považovaná za základní kvalitativní kritérium pro materiály na napínací stélky, a to i tehdy, jsou-li připevňovány pomocí lepidel.-- Vynechaný text --