ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.060                                                                                                                                       Srpen 2020

Velikosti obuvi – Systém měření a označování Mondopoint

ČSN
ISO 9407

79 5603

 

Footwear sizing – Mondopoint system of sizing and marking

Pointure des chaussures – Système Mondopoint de mesure et de marquage

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9407:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9407:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9407 (79 5603) ze srpna 1994.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 19952 (79 5601) Obuv – Slovník

ČSN P ISO/TS 19407 (79 5637) Obuv – Měření velikosti – Převod mezi systémy velikostí

ČSN P ISO/TS 19408 (79 5638) Obuv – Měření velikosti – Terminologický slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Velikosti obuvi – Systém měření a označování Mondopoint                                 ISO 9407    Druhé vydání
                                                                                                                                                2019-06

ICS 61.060

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2019

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Základní charakteristiky systému velikostí Mondopoint........................................................................................................... 8

5......... Způsob vyjádření velikosti Mondopoint....................................................................................................................................... 8

6......... Označování obuvi............................................................................................................................................................................ 9

6.1...... Formát................................................................................................................................................................................................ 9

6.2...... Umístění označení........................................................................................................................................................................... 9

6.2.1... Na obuvi............................................................................................................................................................................................ 9

6.2.2... Na obalu............................................................................................................................................................................................ 9

6.3...... Způsob označování......................................................................................................................................................................... 9

7......... Převod z jiných systémů velikostí obuvi...................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:       www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 137 Měření velikosti obuvi a systémy označování.

Toto druhé vydání ISO 9407 zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 9407:1991), které bylo technicky zrevidováno. Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou tyto:

    byly doplněny odkazy a bylo provedeno přizpůsobení s ohledem na ISO/TS 19407 a ISO/TS 19408;

    byly doplněny nové obrázky.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Mondopoint nabízí jednoduché a univerzální řešení problému komunikování velikostí obuvi se zákazníky na globálním trhu a překonává současný zmatek vyplývající z označování různými systémy velikostí. Zákazníkům, kteří objednávají online nebo prostřednictvím pošty se běžně doporučuje změřit a uvádět délku nohy jako vodítko pro výběr velikosti obuvi. Mondopoint se k tomuto přístupu hodí přímo.

Výrobce kopyt použije jakékoli rozměry kopyta, které považuje za nezbytné k dosažení požadovaných vlastností obuvi s přihlédnutím k faktorům, jako je typ a styl obuvi, charakteristiky modul/protažení použitých vrchových materiálů a tloušťce punčochy vhodné do daného typu obuvi.

Interval stupňování délky, který je rozdílem mezi sousedními celými velikostmi obuvi (jak je definován v ISO/TS 19408:2015, 2.1.9), používaný výrobci přizpůsobujícími se systému Mondopoint, je obvykle 5 mm, avšak někdy se u speciální obuvi používá interval 7,5 mm.

Někteří výrobci, zejména na Dálném východě, používají systém velikostí obuvi Mondopoint, ale nemusí jej nutně označovat jako Mondopoint, jak je uvedeno například v tabulce 1.

Tabulka 1 – Příklady systémů velikostí

Obuv

mm

CN

JP

Korea

1

260

260

260

260

2

265

265

265

265

Někteří výrobci vyjadřují velikost místo v milimetrech v centimetrech (např. 26 místo 260 nebo 26,5 místo 265). Jiní výrobci uvádějí označení velikosti, které se vztahuje spíše k délce kopyta než k délce nohy. Žádné z těchto vyjádření velikosti neodpovídá tomuto dokumentu.

Pokud se týká lineární šířky nohy (nebo obvodu prstních kloubů nohy nebo jakéhokoli jiného rozměru nohy):

a)   je dobrou obchodní praxí navrhnout obuv tak, aby odpovídala průměrné noze na daném trhu na základě znalosti morfologie nohy pro demografickou nebo etnickou skupinu a na základě statistických průměrných hodnot rozměrů nohy pro každou velikost obuvi na konkrétním trhu;

b)   vzhledem k tomu, že statistické rozložení rozměrů nohou, na které má obuv padnout, se v jednotlivých zemích liší podle charakteristik populace a vzhledem k rozmanitosti systémů stupňování v různých zemích, není v současné době považováno za možné definovat systém označování šířky na mezinárodní úrovni, jiný než uvedený v tomto dokumentu;

c)   další systémy velikostí používají různé kódy k označování obvodu prstních kloubů nohy jako vlastností pro padnutí obuvi; obvykle každý trh rozhodne, které označení obvodu prstních kloubů odráží „průměrný“ obvod populace a jaká hodnota obvodu prstních kloubů se bude pojit s každým označením.

PŘÍKLAD Čína používá desetinnou označovací soustavu: 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 ...; Spojené království, USA a Japonsko používají písmena: A, B, C, D ...; EU používá písmena nebo celá čísla: 3, 4, 5, 6…; a Německo navíc pro dětskou obuv používá WMS (weit-mittel-schmal neboli široká-střední-úzká).

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje způsob označování velikostí obuvi, který je znám pod názvem Mondopoint, založený na definovaných rozměrech nohy, na kterou má obuv padnout.

Tento dokument je použitelný pro všechny typy obuvi.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.