ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.99;55.040                                                                                                                      Listopad 2003

Obaly - Hodnocení úplné aerobní
biodegradace obalových materiálů
při řízených podmínkách
kompostování - Metoda analytického
stanovení uvolněného oxidu
uhličitého

ČSN
EN 14046


77 0317

 

Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials under controlled composting
conditions - Method by analysis of released carbon dioxide

Emballage - Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux d’emballage dans des conditions cotrôlées
de compostage - Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré

Verpackung - Bestimmung der vollständigen aeroben biologischen Abbaubarkeit von Packstoffen unter kontrollierten
Kompostierbedingungen - Verfahren mittels Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdioxids

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14046:2003. Evropská norma EN 14046:2003 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 14046:2003. The European Standard EN 14046:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68804
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 5663:1984 zavedena v ČSN EN 25663:1995 (75 7525) Jakost vod - Stanovení dusíku podle Kjeldahla - Odměrná metoda po mineralizaci se selenem (ISO 5663:1984)

ISO 8245:1987 nezavedena, nahrazena ISO 8245:1999

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14046
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.99;55.040

Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů
při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení
uvolněného oxidu uhličitého

Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging
materials under controlled composting conditions - Method by analysis
of released carbon dioxide

 

Emballage - Evaluation de la biodégradabilité

aérobie ultime des matériaux d’emballage dans des

conditions cotrôlées de compostage - Méthode par

analyse du dioxyde de carbone libéré

Verpackung - Bestimmung der vollständigen

aeroben biologischen Abbaubarkeit von

Packstoffen unter kontrollierten

Kompostierbedingungen - Verfahren mittels

Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdioxids

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 14046:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 6

4       Podstata zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

5       Zkušební prostředí................................................................................................................................................................. 7

6       Použité chemikálie................................................................................................................................................................. 7

7       Zkušební přístroje.................................................................................................................................................................. 7

7.1    Obecně..................................................................................................................................................................................... 7

7.2    Nádoby na kompostování..................................................................................................................................................... 7

7.3    Systém pro cirkulaci vzduchu............................................................................................................................................... 8

7.4    Přístroj pro stanovení oxidu uhličitého............................................................................................................................... 8

7.5    Plynotěsné hadice.................................................................................................................................................................. 8

7.6    pH metr..................................................................................................................................................................................... 8

7.7    Přístroje pro analýzy............................................................................................................................................................... 8

7.8    Váhy........................................................................................................................................................................................... 8

7.9    Přístroje pro analýzy (nepovinné)........................................................................................................................................ 8

8       Pracovní postup...................................................................................................................................................................... 8

8.1    Příprava inokula...................................................................................................................................................................... 8

8.2    Příprava zkoušeného materiálu a referenční látky........................................................................................................... 9

8.3    Zahájení zkoušky.................................................................................................................................................................... 9

8.4    Doba inkubace...................................................................................................................................................................... 10

8.5    Ukončení zkoušky................................................................................................................................................................. 11

9       Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................... 11

9.1    Výpočet teoretického množství oxidu uhličitého.............................................................................................................. 11

9.2    Výpočet procenta biodegradace........................................................................................................................................ 11

9.3    Výpočet úbytku hmotnosti.................................................................................................................................................... 12

9.4    Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 12

10     Platnost výsledků.................................................................................................................................................................. 12

11     Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Podstata systému zkoušky s uvolněným oxidem uhličitým......................................................... 14

Příloha B (informativní) Příklad uvolňování oxidu uhličitého a biodegradační křivky......................................................... 15

Příloha C (informativní) Příklad stanovení úbytku hmotnosti................................................................................................. 17

Příloha D (informativní) Informace - Okružní test..................................................................................................................... 20

Příloha E (informativní) Příklad formulářů................................................................................................................................. 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14046:2003) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do září 2003 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do září 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument obsahuje přílohy A, B, C, D a E, které jsou informativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se k zavedení této evropské normy zavazují národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Malty, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti (dále jen biodegradace) obalových materiálů, jejichž základ tvoří organické sloučeniny, při řízených podmínkách kompostování, pomocí stanovení uvolněného oxidu uhličitého na konci zkoušky. Tato metoda je vypracována takovým způsobem, aby se její podmínky přibližovaly typickým aerobním podmínkám při kompostování organické frakce smíšeného komunálního pevného odpadu. Na obalový materiál se při laboratorní zkoušce působí materiálem pro naočkování půdy (dále jen inokulum), pocházejícím z kompostu. Podmínky aerobního kompostování, zejména teplota, provzdušňování a vlhkost se přesně zaznamenávají a kontrolují. Zkušební metoda je upravena tak, aby její výsledek vyjadřoval procentuální podíl a rychlost přeměny uhlíku ze zkoušeného materiálu na uvolněný oxid uhličitý.

Podmínky uvedené v této evropské normě ne vždy nezbytně odpovídají optimálním podmínkám dovolujícím maximální stav dané biodegradace.-- Vynechaný text --