ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.020                                                                                                                                        Říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní
biodegradability obalových materiálů
ve vodném prostředí - Metoda
analýzy uvolněného oxidu uhličitého

ČSN
EN 14047

77 0318

 

Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium -
Method by analysis of evolved carbon dioxide

Emballage - Détermination de la biodégradabilité aérobic ultimate des matériaux d'emballage dans un milieu aqueux -
Méthode par analyse du dioxide de carbone libéré

Verpackung - Bestimmung der vollständigen aeroben Bioabbaubarkeit von Verpackungsmaterialien in einem wässrigen
Medium - Verfahren mittels Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdioxids

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14047:2002. Evropská norma EN 14047:2002 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 14047:2002. The European Standard EN 14047:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68631
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13432 zavedena v ČSN EN 13432 (77 0153) Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

ISO 14852 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, Praha, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14047
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.020

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů
ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého

Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging
materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon
dioxide

 

Emballage - Détermination de la biodégradabilité

aérobic ultimate des matériaux d'emballage dans

un milieu aqueux - Méthode par analyse du dioxide

de carbone libéré

Verpackung - Bestimmung der vollständigen

aeroben Bioabbaubarkeit von

Verpackungsmaterialien in einem wässrigen

Medium - Verfahren mittels Analyse des

freigesetzten Kohlenstoffdioxids

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

2002 CEN.        Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 14047:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 14047:2002) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje metodu hodnocení úplné biodegradability obalových materiálů a jejich složek měřením uvolněného oxidu uhličitého (CO2).-- Vynechaný text --